Epsgram A-LAEF - na 3 dni

Vyskúšajte nové interaktívne EPSGRAMY

Epsgram zobrazuje automaticky generovanú predpoveď ansámblového systému A-LAEF. Je aktualizovaný 2x za deň – predpoveď z 00:00 UTC behu približne o 04:40 UTC a z 12:00 UTC behu o 16:40 UTC. Čas UTC je posunutý o 1 hodinu oproti SEČ, resp. o 2 hodiny oproti LSEČ (napr. 04:40 UTC zodpovedá 05:40 SEČ alebo 06:40 LSEČ).

 
Graf s priebehom numerických predpovedí

Epsgram je vytvorený zo 17-členného ansámbla A-LAEF. Jednotlivé členy ansámbla predstavujú predpovede možných scenárov budúceho vývoja počasia. Rozdiely týchto predpovedí sú spôsobené pozmeneným počiatočným stavom a okrajovými podmienkami, rôzne nastavenou fyzikou modelu, a stochastickým (náhodným) perturbovaním fyzikálnych tendencií (príspevkov v jednotlivých časových krokoch behu modelu). Na základe ich rozptylu (veľkosť farebnej plochy v grafoch) sa dá posudzovať spoľahlivosť danej predpovede (menší rozptyl = vačšia istota, väčší rozptyl = menšia istota). Priemerný scenár ansámbla je zobrazený čiernou prerušovanou čiarou. V prípade zrážok sú priamo zobrazené aj pravdepodobnosti ich výskytu s rôznou intenzitou (0.1, 0.5 a 1.0 mm/h). Agregované numerické hodnoty zobrazené v hornej časti grafov predstavujú MIN/MAX priemernej predpovede za daný kalendárny deň, resp. dennú sumu a 10/90 percentil v prípade zrážok. Pridanou hodnotou epsgramu (k meteogramu) je vyjadrenie neurčitosti vývoja počasia, inými slovami spoľahlivosť predpovede, ale aj zachytenie scenárov, ktoré by v deterministickej predpovedi mohli úplne chýbať. 

Vzhľadom na medzinárodné dohody zverejňujeme len epsgramy pre územie SR. SHMÚ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené nesprávnou interpretáciou epsgramov modelu A-LAEF. V prípade závažných udalostí úzko súvisiacich s vývojom počasia odporúčame konzultovať predpoveď s meteorológom na telefónnom čísle 0988 500 015 - cena 1,20 € s DPH za každú začatú minútu volania.