EURAQUA - Združenie ústavov EÚ v oblasti sladkých vôd

Oficiálny názov: Association of the freshwater institutes of EU

Skratka: EURAQUA - European Freshwater Research Organisations

Sídlo: Rotujúci sekretariát

Počet členov: 21

Dátum vstupu SR: 1.5.2004

Dátum vzniku: 1999

Výška členských poplatkov: bez poplatkov

web stránka: www.euraqua.org

EURAQUA vznikla na základe požiadavky koordinácie a využívania výstupov z výskumných projektov v rámci Rámcových programov Európskej únie pre výskum a vývoj. Medzi hlavné ciele EURAQUA patrí integrácia výskumných zdrojov cez spojené akcie a iniciatívy, podpora prenosu poznatkov medzi výskumnými inštitúciami a expertmi a zvýšenie konkurencie schopnosti výskumných ústavov EÚ na globálnej úrovni. V súčasnosti tvorí EURAQUA 21 členov:

Bundesamt fürWasserwirtschaft - BAW (Austria), InterUniversity Programme in Water Resources Engineering - IUPWARE (Belgium), Water Research Institute - VUV (Czech Republic), National Environmental Research Denmark - NERI (Denmark), Tallinn Technical University -TTU (Estonia), Finnish Environment Institute - SYKE (Finland), CEMAGREF (France), Bundesanstalt für Gewässerkunde - BfG (Germany), National Technical University of Athens - NTUA (Greece), VITUKI (Hungary), Instituto di Ricerca sulle Acque - IRSA (Italy),Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability - JRC-IES (Italy), Institute for Inland Water Management and Waste Water Treatment - RIZA (The Netherlands), Norwegian Institute for Water research - NIVA (Norway), Cracow University of Technology - CUT (Poland), National Laboratory of Civil Engineering - LNEC (Portugal), Slovak Hydrometeorological Institute - SHMÚ (Slovakia), The Spanish Centre for Public Works, Research and Studies - CEDEX (Spain), Swedish Environmental Research Institute - IVL (Sweden), Swiss Federal Institute for Aquatic Science and Technology - EAWAG (Switzerland), Centre for Ecology and Hydrology - CEH (United Kingdom).

Úlohou ústavu je aktívna účasť na riešení tých problémov, ktoré súvisia s plnením požiadaviek implementácie acquis v oblasti vôd (monitoring a hodnotenie vodných útvarov) v SR.