KMIS

Klimatologický a meteorologický informačný systém

zabezpečuje:

 • koordináciu a vývoj klimatologického a meteorologického informačného systému SHMÚ,
 • riešenie výskumno-vývojových úloh vo väzbe na vývoj KMIS a integrovaného informačného systému SHMU,
 • tvorbu, spravovanie a optimalizáciu databázového systému KMIS sprístupnenie požadovaných informácií z databázy KMIS podľa stanovených pravidiel,
 • riešenie relevantných úloh v rámci národných a medzinárodných projektov,
 • transformáciu údajov, kontrolu úplnosti spravodajstva kvalitatívnu kontrolu a revidovanie hydrometeorologických, klimatologických a fenologických údajov, ich sprístupnenie a distribúciu používateľom
 • analytické spracovanie dát a tvorbu tabuľkových, grafických a mapových výstupov v prostredí KMIS
 • podporu vývoja a realizáciu požiadaviek na KMIS pre potreby riešenia úloh SHMÚ, rezortných, mimorezortných a medzinárodných projektov
 • vývoj aplikácií KMIS - aplikácie zabezpečujúce publikáciu hydrometeorologických, klimatologických, fenologických a agrometeorologických informácií na intranete/internete SHMÚ.

Databáza KMIS

je určená na monitorovanie, spracovanie a dlhodobé bezpečné uloženie klimatologických a meteorologických údajov a informácií predovšetkým režimového charakteru, dlhodobo však spracováva, archivuje a poskytuje aj niektoré operatívne hydrometeorologické údaje zo staničnej siete Slovenska.

Databázový systém KMIS sa delí údajové oblasti a podoblasti, ktoré sú dátovo prepojené.

Formami zdrojových médií vstupných údajov sú najmä:

 • digitalizované záznamy papierových výkazov (klimatologické, zrážkomerné a fenologické záznamy, pôdne charakteristiky, staničné listy),
 • vyčíslenia registračných záznamov meracích prístrojov (termogramy, hygrogramy, ombrogramy, anemogramy, radiačné údaje),
 • on-line správy: bulletiny (INTER, SYNOP, METAR, Horský INTER, HIPS) a správy z automatických meteorologických a zrážkomerných staníc (1 min, 10 min až 1 h záznamy),
 • iné zdroje (napr. aerologické a slnkomerné charakteristiky).

Spracovanie údajov sa realizuje nasledujúcimi spôsobmi:

 • spracovanie vstupov údajov rôznymi kanálmi, napr. NTC, zberné PC,
 • dekódovanie formalizovaných správ,
 • formálne a obsahové kontroly a kontroly úplnosti vstupov realizované automaticky alebo s interakciou operátorov,
 • bezpečné a prehľadné uchovávanie údajov v databáze a udržiavanie pomocných štruktúr umožňujúcich dostatočne rýchly prístup k údajom,
 • výpočty rôznych hydrometeorologických a klimatologicko-štatistických charakteristík i iných odvodených údajov (informácií),
 • údržba databázy (zálohovanie, optimalizácia, správa prístupov, inštalácie).

Výstupy z KMIS-u sa realizujú prostredníctvom interaktívnych prehliadačov údajov, štandardnými reportami, hláseniami vo forme logov, služobných správ, e-mailov, automatickými i ad hoc exportami údajov, mapovými a grafickými vizualizáciami.

Z hľadiska používateľského interfejsu vstupné a výstupné aplikácie používajú: textový terminál, grafické prostredie (aplikácie vstupného charakteru určené pre kvalitatívnu kontrolu údajov), intranet/internetové výstupné aplikácie tabuľkového a mapového typu, MS Excel aplikácie s ODBC prístupom k databáze, príkazový riadok (špeciálne aplikácie dávkového charakteru) a systémové nástroje pre okamžité riešenie neštandardných výstupov.

Zodpovedný pracovník:

                                                                                                                                                                                                           Ing. Erik Valášek

Kontakt :

Oddelenie IS a P
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17
833 15 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 59 415 191
E-mail: erik.valasek@shmu.sk