Aktuality SHMÚ

Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci september 2021

2.11.2021 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | ÚSEK HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, ÚSEK CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH
Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci september 2021

Na mapovom zobrazení hodnotenia mesačných prietokov v septembri 2021 na základe pomeru operatívnych priemerných mesačných prietokov voči dlhodobým septembrovým hodnotám za referenčné obdobie 1961-2000 je vidno na väčšej časti územia SR pomerne veľký rozptyl relatívnych mesačných hodnôt, v rozmedzí kategórií 20-40 % Qma1961-2000 až > 200 % Qma,1961-2000, s prevahou nižších hodnôt najmä v južnej a východnej časti územia. Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci august 2021

1.11.2021 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | ÚSEK HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, ÚSEK CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH
Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci august 2021

V auguste sa vodnosť mesiaca, vyjadrená v jednotlivých vodomerných staniciach pomerom aktuálneho priemerného mesačného prietoku Qm,VII,2021 ku odpovedajúcim dlhodobým priemerným mesačným prietokom za referenčné obdobie 1961-2000  Qma,VIII,1961-2000 (v %), takmer celoplošne na území Slovenska zvýšila. Hydrologická situácia – 26. 7. 2021 k 9.00 hod.

26.7.2021 | HYDROLÓGIA | SPRÁVA | KATARÍNA MATOKOVÁ, MICHAELA BÍROVÁ OHPAV BA
Hydrologická situácia – 26. 7. 2021 k 9.00 hod.

Na väčšine územia Slovenska (s výnimkou Podunajskej a Východoslovenskej nížiny) sme za uplynulých 24 hod. (od 25. do 26. júla 2021) zaznamenali výdatné zrážky vo forme intenzívnych búrok.Hodnotenie hydrologickej situácie v júni 2021

19.7.2021 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | ÚSEK HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, ÚSEK CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH
Hodnotenie hydrologickej situácie v júni 2021

Hodnotenie aktuálneho hydrologického stavu sa vykonáva na základe operatívnych prietokových údajov z vybraných vodomerných staníc (VS) povrchových vôd, na základe operatívnych hodnôt hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov vybraných monitorovacích objektov. Finálne spracované údaje v oboch hodnoteniach sa od operatívnych môžu líšiť.Správa o kvalite vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach za rok 2020

14.7.2021 | HYDROLÓGIA | SPRÁVA | JANA POÓROVÁ, RADOSLAV KANDRÍK
Správa o kvalite vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach za rok 2020

Slovenský hydrometeorologický ústav vypracoval na základe poverenia vydaného Ministerstvom životného prostredia SR v súlade s čl. I § 6. ods. 2 zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov Správu o kvalite vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach za rok 2020 (ďalej Správa CHVO za rok 2020)Účinnejšia ochrana pred povodňami

20.5.2021 | HYDROLÓGIA | SPRÁVA | KATARÍNA HRUŠKOVÁ
Účinnejšia ochrana pred povodňami

Projekt DAREFFORT sa zameral na účinnejšiu ochranu pred povodňami prostredníctvom výmeny údajov v reálnom čase medzi 12 krajinami povodia Dunaja.Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci apríl 2021

18.5.2021 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | ÚSEK HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, ÚSEK CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH
Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci apríl 2021

Hodnotenie aktuálneho hydrologického stavu vykonávame na základe operatívnych prietokových údajov z vybraných vodomerných staníc povrchových vôd a vybraných monitorovacích objektov podzemnej vody (sondy, pramene).Hodnotenie hydrologickej situácie v 1. štvrťroku 2021

11.5.2021 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH
Hodnotenie hydrologickej situácie v 1. štvrťroku 2021

Hodnotenie aktuálneho hydrologického stavu sa vykonáva na základe operatívnych prietokových údajov z vybraných vodomerných staníc. Finálne spracované prietokové údaje sa od operatívnych môžu líšiť.Prvé (a azda aj posledné) virtuálne stretnutie snehárov

26.4.2021 | HYDROLÓGIA | SPRÁVA | MARTIN HALAJ, OHMPAV BB
Prvé (a azda aj posledné) virtuálne stretnutie snehárov

Na deň Zeme – 22. apríla sa uskutočnilo 24. stretnutie snehárov. Tradícia snehárskych stretnutí začala v roku 1996 na Chate pod Ďumbierom. Ich cieľom je vzájomná informovanosť o aktivitách v oblasti hydrológie snehu, ktoré prebiehajú na rôznych pracoviskách na Slovensku a v Českej republike. Podujatie v tomto roku organizovala Prírodovedecká fakulta UK v Prahe v spolupráci s ČHMÚ a zúčastnilo sa jej 43 účastníkov. Hoci virtuálne stretnutie prinieslo hojnú účasť, väčšina sa zhodla v názore, že osobné stretnutie to nenahradí.Zhodnotenie hydrologického roka 2020

9.2.2021 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | OKNPV A REGIONÁLNE STREDISKÁ
Zhodnotenie hydrologického roka 2020

V posledných rokoch sa vodohospodári aktívne venujú téme sucha, ktoré sužuje mnohé oblasti Európy, Slovensko nevynímajúc. V hydrologickom roku 2020 nás však potrápili aj povodne.