Projekt : MOSES (5D063) (2005-2008)

Názov: MOSES (5D063) Rozvoj praktických a moderných podporných nástrojov pre povodňový manažment (Improvement of flood management system)
Fond: INERREG IIIB

Predmet  riešenia: zlepšenie dostupnosti informácií potrebných pre manažment povodní na centrálnej úrovni v rámci
organizácií vodného hospodárstva a krízového manažmentu v rámci Slovenska a v súčinnosti so susednými štátmi.  

Roky riešenia: 2005 - 2008

Postavenie SHMÚ: koordinátor projektu

Záverečná správa (Názov/Meno zodp. pracovníka): MOSES_5D063 / Ing. Boris Minárik, CSc.