Projekt : Budovanie a rekonštrukcia monitorovacích objektov podzemných vôd (2013-2015)

Názov projektu: Budovanie a rekonštrukcia monitorovacích sietí podzemných a povrchových vôd


Kód projektu (ITMS):                24110110161
Operačný program:                 Životné prostredie
Spolufinancovaný z:               Kohézny fond
Prioritná os:                             1. Integrovaná ochrana, racionálne využívanie vôd
Opatrenie:                                1.3 Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových a podzemných vôd
Miesto realizácie projektu:     región Bratislava, Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko
Čas trvania projektu:              obdobie rokov 2013-2015

Cieľ projektu:
Modernizácia monitorovacích sietí podzemných a povrchových vôd a získanie dostatočnej bázy spoľahlivých údajov pre vyhodnotenie stavu vôd v zmysle požiadaviek RSV.
Potreby riešenia projektu vyplývajú z transpozície európskych noriem do národnej legislatívy pre oblasť podzemných vôd, z požiadavky rozšírenia a spresnenia údajovej databázy potrebnej pre hodnotenie stavu podzemných vôd, ich ochranu, pre definovanie vplyvov spôsobujúcich zlý stav útvarov podzemných vôd a pre medzinárodné hodnotenia stavu podzemných vôd v hraničných územiach. Potreba riešenia projektu súvisí s transpozíciou medzinárodných smerníc: Smernice 2000/60/ES ustanovujúcej rámec pôsobnosti v oblasti vodnej politiky (Rámcová smernica o vode), Smernice 91/676/ES o ochrane vôd pred znečistením spôsobeným dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov, Smernice 80/68/ES o ochrane podzemných vôd pred znečistením určitými nebezpečnými látkami, Smernice 2006/118/ES o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality a so zabezpečením monitorovacej siete odpovedajúcej národnej legislatíve a platným technickým normám.

Predmet projektu:
Predmetom projektu je modernizácia a zlepšenie technického stavu jestvujúcich objektov, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave, rozšírenie pozorovacej siete o nové objekty a rozšírenie automatizácie merania základných údajov podzemných vôd.
Výkon odberu vzoriek podzemných vôd a merania terénnych parametrov in situ pre roky 2013-2015.
Zvýšenie úrovne automatizácie monitorovania stavu povrchových vôd, sledovanie kvantitatívnych parametrov povrchových vôd a následný zber údajov o stave povrchových vôd počas obdobia rokov 2013-2015 využitím nových moderných automatických prístrojov s online prenosom dát.

Záverečná správa (Názov/Meno zodp. pracovníka): Budovanie a rekonštrukcia monitorovacích sietí podzemných a povrchových vôd / Ing. Eugen Kullman, PhD.