Meraná veličina

Meraná veličina

Príkon dávkového ekvivalentu gama žiarenia v ovzduší

Veličinou, ktorá sa v súčasnosti meria v sieti včasného varovania pred žiarením, je príkon absorbovanej dávky, ktorý slúži pre stanovenie príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia v ovzduší.

Je definovaný ako súčin absorbovanej dávky, akostného faktora a ďalších modifikujúcich faktorov pre vyhodnotenie účinkov ožiarenia u exponovaných osôb tak, že sú uvažované rôzne charakteristiky expozície.

Jednotkou dávkového ekvivalentu je sievert (Sv), v sieti sa meria ukazovateľ v nSv/h.

Dávkový ekvivalent = absorbovaná dávka x akostný súčiniteľ

Pre objasnenie pojmov súvisiacich s veličinou dávkového ekvivalentu:

Absorbovaná dávka: Energia odovzdaná ionizujúcim žiarením látke príslušne malého elementu objemu, delená hmotnosťou tohto elementu objemu.

Biologické účinky žiarenia veľmi závisia nielen od dávky žiarenia a dávkovej rýchlosti, ale aj od kvality ionizujúceho žiarenia, najmä od hodnôt LPE (Za celkovú mieru intenzity zrážok rozličného druhu môžeme považovať to, koľko energie priemerne stratí žiarenie na určitej dráhe, čo nazývame lineárny prenos energie LPE). Znamená to, že žiarenie s vyššou hodnotou LPE má pri rovnakej dávke silnejší biologický účinok. Na vyjadrenie tohto relatívneho účinku sa používa dávkový ekvivalent a kvalitatívny faktor. Pre žiarenie typu gama je kvalitatívny faktor = 1.