Pokyny pre autorov

Meteorologický časopis publikuje pôvodné vedecké práce, prehľa­dové články, odborné príspevky, odborné informácie a personálie. V časo­pi­se sa publikujú pred­nostne príspevky v anglickom jazyku, v obme­dzenom rozsahu tiež v slo­venskom a českom jazyku.
Pre nových prispievateľov odporúčame formu prí­s­pevku prispôsobiť pod­­ľa tohto čísla Meteorologického časopisu. Texty príspevkov (MS Word), grafy (MS Excel) a obrázky (CorelDraw; jpg, tif, alebo iný grafický formát) je potrebné poslať v elektronickej forme

na e-mailovu adresu norbert.polcak@shmu.sk
a kópiu na adresu katarina.pukancikova@shmu.sk

alebo

Norbert Polčák
redakcia Meteorologického časopisu
Slovenský hydrometeorologický ústav
P.O.Box 15, 833 15 Bratislava 37