Vybrané prietokové údaje za rok 2005

V tabuľkách sú v členení podľa jednotlivých čiastkových povodí uvedené nasledovné údaje: priemerný ročný prietok, maximálny kulminačný prietok, minimálny priemerný denný prietok a priemerné mesačné prietoky v roku 2005. Uvádzané údaje o prietokoch sú v jednotkách  m3/s.   

Povodie:

Morava
Dunaj
Váh (vrátane Malého Dunaja)
Nitra
Hron
Ipeľ
Slaná
Bodva
Hornád
Bodrog
Poprad (vrátane Dunajca)