Centrum predpovedí a výstrah

Centrum, na čele s riaditeľom Centra zabezpečuje:

V prevádzkovej činnosti

 • trvalý odborný a technologický rozvoj Centra v zmysle národnej legislatívy a relevantnej legislatívy EÚ, relevantných medzinárodných alebo bilaterálnych dohôd, resp. návodov a odporúčaní relevantných medzinárodných organizácií,
 • kooperáciu s WMO a jej členmi pri prevádzke globálneho spracovateľského systému a pri rozvoji predpovedných metód v meteorológii,
 • kooperáciu s ECMWF a jeho členmi pri prevádzke globálneho predpovedného systému a pri rozvoji predpovedných metód,
 • plnenie prevádzkových úloh (vecné, finančné, termínové) v zmysle plánu úloh Centra,
 • koordinovanie komplexného zabezpečenia prevádzkovej činnosti v oblasti povodňových systémov,
 • koordinovanie operatívnych činností výstražných monitorovacích systémov meteorológie, hydrológie, radiácie prírodného pozadia, prízemného ozónu a smogu,
 • poskytovanie operatívnych informácií pre špecializovaných užívateľov a havarijný (krízový) manažment SR,
 • koordináciu spracovania dát z Jednotnej databázy radiačných údajov v SR,
 • zabezpečenie činnosti a prevádzky Čiastkového monitorovacieho systému „Rádioaktivita životného prostredia"

Vo výskumnej a vývojovej činnosti

 • aplikáciu teoretických poznatkov z odboru meteorológie, hydrológie a príbuzných vedných disciplín do výskumno - vývojových úloh Centra,
 • prípravu výskumno - vývojových projektov a ich riešenie,
 • účasť odborných zamestnancov Centra v rôznych vedeckých radách, koordinačných komisiách, poradných zboroch, oponentských komisiách a pod.,
 • koordináciu a riešenie výskumných úloh, vyplývajúcich z medzinárodných dohôd.

 V medzinárodnej činnosti za

 • priamu účasť zamestnancov CPaV na prácach medzinárodných organizácií,
 • činnosť stálych zástupcov - odborníkov v technických komisiách a pracovných skupinách, najmä vo WMO, EÚ, ECMWF, Hraničné vody a ďalších,
 • spoluprácu so zahraničnými inštitúciami v oblasti výmeny operatívnych hydrologických a meteorologických informácií, 
 • plnenie podmienok dohodnutých v medzinárodných dohodách pre výmenu dát zo systémov včasného varovania pred žiarením s Rakúskom a Maďarskom.

Mgr. Jozef Csaplár

Riaditeľ Centra Predpovedí a výstrah

Kontakt:

Centrum Predpovedí a výstrah SHMÚ
Jeséniova 17
833 15 Bratislava
Slovenska republika
Tel: +421 2 59 41 54 00
Fax: +421 2 54 77 36 20
E-mail: jozef.csaplar@shmu.sk