Medzilaboratórne porovnávacie merania

Slovenský hydrometeorologický ústav, Kalibračné laboratórium, Referát medzilaboratórnych porovnávacích meraní poskytuje pre potreby zabezpečenia požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2017 na skúšobné a kalibračné laboratóriá v súlade s požiadavkami normy ISO/IEC 17043:2010 medzilaboratórne porovnávacie merania (MLPM) pre oblasť meraní vybraných fyzikálnochemických vlastností ovzdušia.

Identifikačné údaje:      

Poskytovateľ:   Slovenský hydrometeorologický ústav, Kalibračné laboratórium, Referát medzilaboratórnych porovnávacích meraní, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava
Koordinátor:     Bc. Maroš Jurčovič
Kontakt:            tel.: +421 2 59 415 170, mail: maros.jurcovic@shmu.sk

Všeobecné:

Plán programov MLPM

2022

2023