Katalóg podzemných vôd

Vitajte v Katalógu podzemných vôd Slovenska

Slovenský hydrometeorologický ústav prostredníctvom Katalógu podzemných vôd umožňuje širokej verejnosti získať prehľad o monitorovacej sieti podzemných vôd a získať základné informácie o jednotlivých monitorovaných objektoch Štátnej hydrologickej siete podzemných vôd Slovenska.

Sieť je vytvorená v súlade so Zákonom o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe č. 201/2009 Z. z., zákonom č. 384/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a uzneseniami vlády č. 7/2000 a č. 664/2000 zameraných na koncepciu a financovanie komplexného monitorovacieho a informačného systému v životnom prostredí SR.

Sieť pozostáva z monitorovaných prameňov s dennou a týždennou periodicitou meraní výdatnosti (Q) a teplôt (T) a z monitorovaných objektov na meranie hladín podzemnej vody (sond) s dennou a týždennou periodicitou meraní stavu (S) a teplôt (T).

Monitorovaní prameň
Monitorovaný prameň
Monitorovaná sonda
Monitorovaná sonda