Sekretariát riaditeľa úseku

  • Koordinácia, zabezpečenie a riadenie činnosti a úloh úseku Hydrologická služba,
  • Koordinácia výskumných a vývojových projektov úseku a medzinárodných projektov,
  • Koordinácia implementácie európskej smernice o vodách 2000/60/ES v rámci SHMÚ (Rámcovej smernice o vode),
  • Koordinácia medzinárodných aktivít v oblasti hydrologickej služby medziodborového charakteru (WMO, EURAQUA, ICPDR,... ),
  • Spracovanie podkladov pre databázu GMO,
  • Agenda riaditeľa úseku

Riaditeľ úseku Hydrologická služba je stálym zástupcom Slovenska v Komisii pre hydrológiu Svetovej meteorologickej organizácie.

 

Ing. Jana Poórová, PhD.

riaditeľka úseku
 

Kontakt :

Kancelária R ÚHS SHMÚ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17
833 15 Bratislava
Tel.: +421 2 54 77 57 30, 59415 233
Fax: +421 2 59415 393
E-mail: shmu-dhs@shmu.sk