Posudková a expertízna činnosť

Poskytovanie údajov o kvalite povrchových vôd

SHMÚ, Odbor kvality povrchových vôd , pravidelne poskytuje údaje o kvalite povrchových vôd orgánom štátnej správy, štatistickému úradu, ako aj medzinárodným partnerom na základe bilaterálnych a iných medzinárodných dohôd.

Okrem toho na požiadanie poskytuje údaje všetkým záujemcom, na základe "Zákona o slobodnom prístupe k informáciám", základné údaje o kvalite povrchových vôd z pozorovacej siete SHMÚ (priemerné ročné hodnoty v jednotlivých miestach odberov a pre jednotlivé ukazovatele) a za úhradu - štatisticky alebo inak spracované údaje o kvalite povrchových vôd (expertízy), posudky, štúdie a pod.

Poskytovanie údajov o kvalite povrchových vôd za úhradu (posudky, štúdie, expertízy a pod.):

Odbor poskytuje na základe objednávky údaje o kvalite povrchových vôd, ktoré sa používajú najčastejšie pre vodoprávne rozhodnutia (vypúšťanie odpadových vôd, výstavba ČOV, výstavba malých vodných elektrární a pod.).

Ako získať údaje o kvalite povrchových vôd?

Údaje poskytuje SHMÚ - Odbor kvalita povrchových vôd
 
Ing. Darina Takáčová 
tel.:+421 2 59 415 296
e-mail: darina.takacova@shmu.sk

Písomná objednávka adresovaná na zodpovedajúce pracovisko by mala obsahovať:

  • presné určenie toku a profilu, v ktorom majú byť spracované údaje, t.j. názov, resp. situácia toku a dostatočné určenie miesta odberu - riečny kilometer, prípadne križovanie so štátnou cestou, pod sútokom s konkrétnym prítokom a pod. Zaslaním situácie v mierke 1 : 50 000 alebo 1 : 25 000 s presným určením profilu na toku.
  • špecifikáciu požadovaných údajov (BSK5, NL a pod.)
  • kontaktné (vrátane e-mailovej adresy a tel. čísla) a fakturačné údaje objednávateľa v prípade:
  1.   právnickej osoby alebo od fyzickej osoby - podnikateľa: IČO, DIČ
  2.   fyzickej osoby - nepodnikateľa - dátum narodenia      


Ak nemáte k dispozícii mapu konkrétnej oblasti, obráťte sa na regionálne pracovisko SHMÚ. Po dohode Vám náš pracovník faxom pošle kópiu vodohospodárskej mapy danej lokality, na ktorú vyznačíte požadované miesto odberu a obratom nám ju pošlete. Ak je pre Vás výhodnejšie osobne prísť na príslušné pracovisko SHMÚ, ohláste sa, prosím, telefonicky a pri osobnej konzultácii s Vami upresníme požadované toky a miesta odberov podľa platných vodohospodárskych máp.

Objednané údaje poskytujeme po doručení písomného súhlasu objednávateľa s fakturovanou sumou.
V praxi to vyzerá nasledovne:
Vy (žiadateľ) - pošlete objednávku.
My (SHMÚ) - Vám oznámime výšku fakturovanej sumy.
potom
Vy - nám vyjadríte súhlas s fakturáciou uvedenej sumy.
My - Vám pošleme údaje a faktúru.
a
Vy - faktúru uhradíte.