Aktuality SHMÚ

Hodnotenie hydrologickej situácie za október 2022

25.11.2022 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | ÚSEK HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH
Hodnotenie hydrologickej situácie za október 2022

Hydrologická situácia na Slovensku sa začala v septembri 2022 postupne zlepšovať, avšak október bol zrážkovo chudobným mesiacom. Priemerné mesačné hodnoty prietokov tak boli vo väčšine hodnotených vodomerných staníc (VS) pod hodnotami dlhodobého priemeru, okrem územia na severe Slovenska, kde boli hodnoty blízke príslušným dlhodobým hodnotám. (foto: tok rieky Belá)

Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci september 2022

17.10.2022 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | ÚSEK HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, ÚSEK CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH
Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci september 2022

Po mimoriadne suchom tohtoročnom lete sa v septembri začala hydrologická situácia na Slovensku postupne zlepšovať. Celkovo však priemerné mesačné hodnoty boli vo väčšine hodnotených vodomerných staníc (VS) stále pod hodnotami dlhodobého priemeru.

Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci august 2022

14.9.2022 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | ÚSEK HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, ÚSEK CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH
Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci august 2022

Záver júla, ale aj tretia dekáda augusta priniesli zrážky do suchých povodí s následným prechodným zvýšením prietokov, celkovo však hodnotíme august 2022 stále ako suchý až extrémne suchý vo veľkej časti Slovenska.
Na obrázku vidieť priebeh priemerných denných (fialová čara) a mesačných prietokov (čierna čiara) v auguste 2022 vo vodomernej stanici Turzovka - Kysuca. Priemerná mesačná hodnota prietoku bola iba na úrovni 20 % dlhodobého priemerného mesačného prietoku (ref. obdobie 1961-2000).

Meranie prietoku na Dunaji v období 16. - 18. 8. 2022

19.8.2022 | HYDROLÓGIA | SPRÁVA | ROBERT ZLATINSKÝ, PETER SPÁL
Meranie prietoku na Dunaji v období 16. - 18. 8. 2022

Obdobie sucha, ktoré v poslednom období zasahuje povodia slovenských riek, neobišlo ani rieku Dunaj. Z dôvodu zdokumentovania tejto hydrologickej situácie sme v dňoch 16.-18.8.2022 merali prietok vo vodomerných profiloch na slovenskom úseku Dunaja. Na obr. je ľavý breh Dunaja pod Štúrovom 18.8.2022.

Sucho na tokoch v povodí Moravy, Nitry a v oblasti Malých Karpát v polovici augusta 2022

16.8.2022 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | BLAŠKOVIČOVÁ L., KOŠŤÁL D., BORÁROŠ T., BEHÝL R.
Sucho na tokoch v povodí Moravy, Nitry a v oblasti Malých Karpát v polovici augusta 2022
Koncom júla sme na základe terénnych meraní prietokov pracovníkmi Odboru Kvantita povrchových vôd v Bratislave vyhodnocovali aktuálnu situáciu so zreteľom na sucho na povrchových tokoch na západnom Slovensku. Zlepšila sa situácia po zrážkach v posledných júlových dňoch? Naši pracovníci boli opäť v teréne, aby situáciu overili. Na fotografii je ďalší tok s nulovým prietokom – Vrbovce – Teplica, august 2022.

Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci júl 2022

12.8.2022 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | ÚSEK HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH
Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci júl 2022


V júli sa nepriaznivá hydrologická situácia z predchádzajúceho obdobia ďalej prehlbovala a v mnohých vodomerných staniciach sme zaznamenali extrémne sucho, časti niektorých tokov dokonca úplne vyschli.
Na obrázku vidieť úhyn rýb v Továrskom potoku (nulový prietok) – júl 2022.Do koryta Bodvy sa vrátila voda

3.8.2022 | HYDROLÓGIA | SPRÁVA | KOLEKTÍV HYDROLÓGOV RS SHMÚ, KOŠICE
Do koryta Bodvy sa vrátila voda

V období počas malej vodnosti boli vykonané merania prietokov vo vodomerných staniciach v povodiach Bodrog a Hornád za účelom zaznamenávania minimálnych prietokov.

Merania prietokov počas nízkej vodnosti v povodí Hrona a Ipľa (26.-27.7.2022)

29.7.2022 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | OHMPAV BANSKÁ BYSTRICA
Merania prietokov počas nízkej vodnosti v povodí Hrona a Ipľa (26.-27.7.2022)

Počas obdobia nízkej vodnosti v dňoch 26.-27.7.2022 vykonali pracovníci Regionálneho pracoviska SHMÚ v Banskej Bystrici merania prietokov vo vodomerných staniciach v povodí Hrona a Ipľa. Získané výsledky z 37 meraní budú použité na vyhodnotenie prietokov vo vodomerných staniciach.

Hydrologická situácia v povodí riek Morava, Nitra a oblasti Malých Karpát

28.7.2022 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | JENEIOVÁ K., KOŠŤÁL D., BORÁROŠ T., SPÁL P., BLAŠKOVIČOVÁ L.
Hydrologická situácia v povodí riek Morava, Nitra a oblasti Malých Karpát


Pretrvávajúce vysoké teploty a zrážkový deficit v posledných týždňoch spôsobili klesanie hladín tokov na celom území Slovenska. V tomto článku hodnotíme hydrologické sucho na západnom Slovensku.Zaznamenali sme ďalší tok bez vody – Tovársky potok v povodí Váhu

22.7.2022 | HYDROLÓGIA | SPRÁVA | POÓROVÁ J., LIOVÁ S., SLIVOVÁ V. A KOL
Zaznamenali sme ďalší tok bez vody – Tovársky potok v povodí Váhu

Nepriaznivá meteorologická situácia, deficit zrážok, vysoké teploty vzduchu pokračujú. Hladiny v tokoch a v podzemných vodách klesajú. Nepriaznivá hydrologická situácia je takmer na celom území SR (https://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=monitoring_sucha).