Projekt : REBECCA (SSPI-CT-2003-502158) Vzťahy medzi ekologickým a chemickým stavom povrchových vôd (Relations between ecological and chemical status of surface waters) (2003-2006)

Názov: Vzťahy medzi ekologickým a chemickým stavom povrchových vôd (Relations between ecological and chemical status of surface waters). REBECCA  (SSPI-CT-2003-502158)
Fond: 6 RP.EK

Predmet  riešenia: určenie vzťahov medzi biotickými a abiotickými ukazovateľmi stavu povrch. vôd a ustanovenie indexov a empirických modelov, umožňujúcich detekciu zmien vo vodných ekosystémoch.

Roky riešenia: 2003 – 2006

Postavenie SHMÚ: partner v rámci konzorcia, spoluriešiteľ WP4, WP6, WP7

Partneri:
Finnish Environment Institute (SYKE) – coordinator, Joint Research Centre (JRC),
Norwegian Institute for Water Research – Norway (NIVA),
National Environmental Research Institute – Denmark (NERI),
Water &Environment  - Denmark (DHI), 
Delft Hydraulics, Centre of Ecology and Hydrology - Netherlands (WL/Delft)
Centre for Ecology and Hydrology, Wallingford - UK (CEH),
Centre National du Machinisme Agricole, du Génie Rural, des Eaux et des Forêts – France (Cemagref),
Water Research Institute – National Research Council -  Italy (IRSA),
Swedish Environmental Research Institute - Sweden (IVL),
Trinity College Dublin - Ireland (TCD),
Slovak Hydrometeorological Institute– Slovakia (SHMI),
Instituto Nacional de Investigação Agrária e das Pescas – Portugal (IPIMAR),
University of Antwerp, Wilrijk- Belgium (UA),
Danube Delta National Institute- Romania (DDNI),
Norwegian Institute for Nature Research – Norway (NINA),
Institute for Inland Water Management and Waste Water Treatment – Netherlands (RIZA),
Tallinn Technical University – Estonia (TTU),
Sveriges lantbruksuniversitet – Sweden (SLU)

Záverečná správa (Názov/Meno zodp. pracovníka): Relationships between ecological and chemical status of surface waters, Periodic Activity Report, Seppo Rekolainen - Finnish Environment Institute, 1.7.2007 / Mgr. Marcela Dobiášová