Využitie metód diaľkového prieskumu zeme vo vodnom hospodárstve a hodnotení extrémnych hydrometeorologických situácií v Gruzínsku

                                                  Logo Slovak Aid
Partnerská krajina, miesto realizácie projektu:        Gruzínsko, Tbilisi
Projektové číslo:                                                         SAMRS/2017/VP1/3
Názov projektu:                                                           Využitie metód diaľkového prieskumu zeme vo vod. hospodárstve
                                                                                      a hodnotení extr. hydromet. situácií v Gruzínsku
Sektorová priorita:                                                      Ochrana vôd, vodné hospodárstvo, odpadové hospodárstvo
                                                                                      so zameraním na prenos slovenských skúseností
CRS kód (5 miestny):                                                 14015
Predpokladaný dátum začiatku:                               Október 2017
Predpokladaný dátum ukončenia:                            Jún 2019
Celkový rozpočet projektu (EUR):                             95 025
Z toho dotácia z ODA (EUR):                                      85 515
Z toho spolufinancovanie žiadateľa (EUR):              9 510
Partnerská organizácia v krajine prijímateľa:           Národná agentúra životného prostredia (National Environmental Agencz - NEA)
                                                                                      Odbor Hydrometeorológie
                                                                                      D. Agmashenebeli 150
                                                                                      Tbilisi
                                                                                      Gruzínsko
                                                                                      info@environment.ge

Stručná charakteristika projektu: 

V súčasnosti je výskyt extrémnych a neočakávaných hydrometeorologických situácií výraznejší v porovnaní s minulými rokmi. Tieto situácie majú vplyv na vodné zdroje, ich využívanie a taktiež aj na bezpečnosť obyvateľstva a celkový rozvoj zraniteľných území. Gruzínsko leží v regióne s veľmi premenlivým počasím, hlavne kvôli tomu, že jeho územie patrí do 13 klimatických zón od subtropického pásma až po polopúšte. Na území sa mení jednak rozsah a intenzita hydrometeorologických situácií. K tomuto prispieva aj meniaca sa klíma (globálne otepľovanie). Z tohto dôvodu je dôležité poznať a kvantifikovať rozsah dopadov takýchto situácií a zmien.

Z dôvodu, že Gruzínsko má nedostatočne rozvinutý systém meteorologického a hydrologického monitoringu (pozemní merania), bol navrhnutý systém pre využitie indikátorov z diaľkového prieskumu zeme a v kombinácii s pozemnými meraniami poskytnúť viac informácií pre ochranu vodných zdrojov a taktiež aj pre krízový manažment (civilná ochrana) v Gruzínsku. Údaje zo satelitov (pokrytie územia Gruzínska je dostatočné na využívanie takýchto metód) a radarov sa cez softvér budú adaptovať na výpočet indikátorov ako intenzita zrážok, úhrny zrážok, pokrytie územia vegetáciou, stav ľadovcov a v prípade dostupnosti aj pokrytie územia snehovou pokrývkou. Výstupy projektu prispejú k vytvoreniu moderného národného systému na sledovanie a hodnotenie extrémnych hydrometeorologických situácií. Taktiež aktivity projektu prispejú k zvýšeniu poznania poveternostných situácií a kvalifikácie pracovníkov NEA (odbor hydrometeorológie).

Výstupy projektu:                                         

  • Výstup 1: Vypracovaný systém využitia metód a produktov z diaľkového prieskumu pre sledovanie  a hodnotenie extrémnych hydrometeorologických situácií s na území Gruzínska
  • Výstup 2: Zapracovanie metód diaľkového prieskumu do národného operatívneho sledovania dopadov klimatickej zmeny na vodné zdroje a posilnenie kapacít na ich využívanie v Gruzínsku