Verejne prístupné informácie 2018

Kvantitatívne ukazovatele podzemných vôd

Monitoring kvantity podzemných vôd