Všeobecné informácie

Monitoring životného prostredia

Potreba vybudovať komplexný monitoring životného prostredia vyplynula z uznesenia vlády SR č.623 z 21.12.1990. Koncepcia monitoringu a integrovaného informačného systému o ŽP SR boli schválené uznesením vlády SR č.449 z 26.5.1992 a realizácia projektu celoplošného monitorovacieho systému uznesením vlády SR č. 620 zo 7.9.1993. Základnými prvkami celoplošného monitoringu životného prostredia Slovenskej republiky sú čiastkové monitorovacie systémy (ďalej ČMS), ktoré v plnom rozsahu zabezpečujú určení garanti, metodické a koordinačné činnosti vykonávajú strediská ČMS. Monitoring životného prostredia v súčasnosti tvorí 10 ČMS.

Predmet monitorovania ŽP

Hlavným cieľom monitoringu je sledovanie určeného javu, alebo parametra v presne definovaných časových a priestorových podmienkach. Slúži k objektívnemu poznaniu charakteristík životného prostredia a k hodnoteniu ich zmien v sledovanej priestorovej oblasti.

Monitoring životného prostredia Slovenskej republiky je systematické, dôsledne v čase a priestore definované pozorovanie presne určených charakteristík jednotlivých zložiek životného prostredia, alebo vplyvov naň pôsobiacich (spravidla v bodoch tvoriacich monitorovaciu sieť), ktoré s určitou mierou výpovednej schopnosti reprezentujú sledovanú oblasť a v súhrnne potom väčší územný celok.

Zabezpečuje objektívne informácie nevyhnutné pre rozhodovaciu, riadiacu, kontrolnú a vedecko-výskumnú oblasť, ale aj verejnosť.