Cieľ, zámer a charakteristika ČMS

Cieľ, zámer a charakteristika čiastkového monitorovacieho systému

Meteorológia a klimatológia

ČMS Meteorológia a klimatológia bola zriadená uznesením ministra ŽP SR OPM č. 24 z 10.3.1997. Nešlo o návrh novej monitorovacej siete, keďže meracie siete meteorológie a klimatológie sú jednými z najstarších systematických pozorovacích sietí na Slovensku. Projektom sa dopĺňa komplexný monitorovací systém životného prostredia SR o ďalšie celoplošné monitorovacie podsystémy. Úlohou meracích sietí meteorológie a klimatológie je získavanie údajov o stave a priebehu počasia a o stave a vývoji klimatického systému. Činnosť meracích sietí meteorológie a klimatológie je viazaná medzinárodnými záväzkami SR (Ratifikácia Konvencie WMO zo dňa 11.10.1947, Ratifikácia Konvencie o civilnom letectve zo dňa 18.4.1945, Ratifikácia Rámcovej konvencie o klimatickej zmene zo dňa 25.8.1994). Ratifikácia Rámcovej konvencie o klimatickej zmene Slovenskou republikou zo dňa 25.8.1994 zaväzuje SR okrem iného udržiavať dlhodobé stabilné monitorovanie klimatického systému.

Cieľom monitorovacieho systému meteorológie a klimatológie je:

Získavanie meteorologických a klimatologických údajov o priebehu počasia, stave a vývoji klimatického systému pre:

  • poskytovanie meteorologických informácií a predpovedí a výstrah, klimatologických služieb a informácií pre rôzne oblasti,
  • poskytovanie údajov pre detekciu a sledovanie kolísania a zmien klímy, pre odhad a redukciu dopadov zmien klímy,
  • kvalifikované opatrenia na redukciu prípadných nepriaznivých dôsledkov zmien klímy poskytovanie údajov pre skúmanie a poznanie procesov v klimatickom systéme, pre klimatologické predpovede a modelovanie

Monitorovací systém tvoria nasledujúce subsystémy:

1. sieť pozemných synoptických staníc
2. sieť meteorologických radarov
3. meteorologické družicové merania
4. sieť staníc s klimatologickým programom pozorovania
5. sieť zrážkomerných staníc
6. sieť staníc na meranie slnečnej radiácie vrátane merania celkového ozónu
7. sieť fenologických staníc
8. sieť na meranie pôdnej teploty a pôdnej vlhkosti
9. sieť pre merania v prízemnej vrstve atmosféry
10. rádiosondážne merania

Neoddeliteľnou súčasťou monitorovacieho systému sú telekomunikačné siete, informačné systémy a databázové systémy.

Databázové systémy ČMS

Údaje z jednotlivých monitorovacích sietí subsystémov ČMS vstupujú do KMIS-u (Klimatologický a meteorologický informačný systém).Databázovým systémom je Ingres. Do KMISu sa údaje dostávajú rôznymi cestami. Operatívne údaje z subsystémov, pracujúcich s hustou frekvenciou zberu sa správy dostávajú cez Národné telekomunikačné centrum do KMISu, kde sú podrobované kontrole úplnosti, formálnej a logickej kontrole. Údaje zo staníc, kde sú vyhotovované papierové výkazy, sa po prvotnej kontrole editujú a sú vkladané do KMISu, kde sú podrobované ďalším kontrolným procedúram. Údaje , získané monitorovaním z jednotlivých subsystémov tvoria náplň jednotlivých údajových oblastí. Okrem toho KMIS obsahuje aj údaje o archíve a údaje o údajoch - Metadáta. Databáza sa napĺňa aktuálnymi údajmi, ale aj historickými. Správa databázy je zabezpečovaná externe. V súčasnosti sú jednotlivým užívateľom v rámci SHMÚ prideľované prístupové práva na rôznych úrovniach. V súčasnosti nie je KMIS prístupná externým užívateľom.

Stručné hodnotiace správy stavu ČMS za jednotlivé roky: