Ciele monitorovania kvality podzemných vôd

Prírodné podzemné vody reprezentujú najdôležitejší zdroj zásob pitných vôd na území Slovenska. Predstavujú jednu zo základných zložiek ekosystémov. Významné využitie nachádzajú v priemysle a poľnohospodárstve. V rámci sledovania režimu podzemných vôd je preto potrebné poznať aj ich kvalitu.

Cieľom monitoringu kvality podzemných vôd, ktorý zabezpečuje Slovenský hydrometeorologický ústav, je okrem ich kvantitatívnych charakteristík:

  • hodnotenie súčasného stavu kvality podzemných vôd na Slovensku
  • popísanie trendov vývoja ich kvality
  • poskytnutie podkladov MŽP SR a vodohospodárskym orgánom a iným subjektom pre rozhodovací proces
  • využívanie výsledkov pri výskumnej a expertíznej činnosti

Potreba sledovať kvalitu podzemných vôd vyplýva zo súčasnej platnej legislatívy SR a EÚ. Koncepcia Monitorovania kvality podzemných vôd je súčasťou Komplexného monitorovacieho systému životného prostredia SR v zmysle Uznesenia vlády č. 449/1992.