Mesačné správy

         Mesačné správy - výsledky kontinuálneho monitoringu (PM10, PM2,5, NO2, O3, SO2, CO, benzén)
 

ROK MESIAC
2019 - - - - - - - VIII IX X XI XII
2020 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2021 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2022 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2023 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2024 I II