Monitorovanie a hodnotenie množstva a režimu povrchových vôd

               
Názov projektu:                   Monitorovanie a hodnotenie množstva a režimu povrchových vôd
Číslo projektu ITMS:             310011G197
Operačný program:              Kvalita životného prostredia
Výzva:                                OPKZP-PO1-SC123-2015-8
                                            8. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK
                                            zameraná na monitorovanie a hodnotenie vôd

Zameranie projektu:             Dopytovo orientovaný projekt
Fond:                                    Kohézny fond
Zazmluvnená výška NFP:       6 842 945,70 EUR
Prioritná os:                         Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja
                                             environmentálnej infraštruktúry  
Opatrenie:                           Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu
                                             dobrého stavu podzemných a povrchových vôd
 
SHMÚ zabezpečuje v oblasti monitorovania a hodnotenia množstva a režimu povrchových vôd činnosti vyplývajúce z platnej národnej legislatívy a Vodného plánu Slovenska zamerané na monitorovanie a hodnotenie množstva a režimu povrchových vôd, ktorým plní Program monitorovania vôd. Namerané a zhodnotené údaje z vodomerných staníc štátnej hydrologickej siete v rámci základného monitorovania povrchových vôd tvoria údaje pre hodnotenie stavu povrchových vôd v útvaroch povrchových vôd v zmysle požiadaviek smernice 2000/60/ES, ktoré sú ďalej podkladom pre nastavenie opatrení na dosiahnutie dobrého stavu vôd, pre následné posúdenie účinnosti schválených opatrení Vodného plánu Slovenska a nastavenie cieľov nasledujúceho plánovacieho obdobia v oblasti monitorovania a hodnotenia stavu povrchových vôd ako aj požiadavky Zákona o ochrane pred povodňami 7/2010 Z. z..
 
Proces monitorovania povrchových vôd vo vodomerných staniciach štátnej hydrologickej siete je plne v súlade s Rámcovým programom monitorovania stavu vôd na  roky 2016 - 2021 schváleným MŽP SR.
 
Projekt je plynulým pokračovaním nastavených činností v súlade so schváleným Programom monitorovania 2016 – 2020, resp. s jeho ročnými aktualizáciami. Projekt zahŕňa základné monitorovanie množstva a režimu povrchových vôd vrátane ročného vyhodnotenia množstva a režimu povrchových vôd prostredníctvom každoročných výstupov. Predstavuje technické zabezpečenie a zlepšenie monitorovacieho procesu povrchových vôd, skvalitnenie operatívnosti a automatizáciu merania, zvýšenie presnosti nameraných údajov a hodnotenia stavu povrchových vôd spĺňajúcich kritériá medzinárodnej výmeny údajov.

Dátum začiatku aktivít projektu:         december 2016
Dátum ukončenia aktivít projektu:      december 2021