KONFERENCIA  MLADÝCH  ODBORNÍKOV v roku 2019

Slovenský národný výbor pre Medzinárodný hydrologický program UNESCO, Slovenská meteorologická spoločnosť, IBL Software Engineering, spol. s r.o., Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve,  Slovenská vodohospodárska spoločnosť, Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností a Slovenský hydrometeorologický ústav oznamujú, že v roku 2019 budú konferencie  mladých  odborníkov v odboroch:  meteorológia,  klimatológia  a  kvalita  ovzdušia,  hydrológia  a  vodné hospodárstvo dňa:    14. novembra 2019 (štvrtok).
Hlavným organizátorom podujatia je Slovenský hydrometeorologický ústav.


Oznam o KMO 2019 (1. cirkulár)
Oznam o KMO 2019 (2. cirkulár)
Oznam o KMO 2019 (3. cirkulár)

Prihláška


Štatúty KMO 2019:
Štatút a pravidlá súťaže v oblasti hydrológie
Štatút a pravidlá súťaže v oblastiach meteorológia, klimatológia a kvalita ovzdušia
Štatút a pravidlá súťaže v oblasti vodného hospodárstva

                                   

Návrh šablóny súťažných prác pre Zborník KMO 2019 vo Worde a v TeXu: KMO StyleTemplate 
Word.doc  +  KMO_template-LATEX.tex
Príklad súťažného príspevku si môžete pozrieť tu od str. 7 :  http://www.umr-cnrm.fr/aladin/IMG/pdf/nl10.pdf
Hodnotiaca tabuľka pre porotcov:  Tabuľka na stiahnutie

História KMO

Záznam o KMO 2019 + výsledky súťaže
Fotogaléria KMO 2019

Víťazné príspevky z KMO v roku 2019:  Sekcia hydrológie   Sekcia meteorológie a klimatológie + Kvalita ovzdušia   Sekcia vodného hospodárstva

Súhlas so spracúvaním osobných údajov:

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) svojím podpisom zároveň ako dotknutá osoba potvrdzujem, že súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov podujatím „Konferencie mladých odborníkov“ na pôde SHMÚ, korešpondenčná adresa Jeséniova 17, 833 15 Bratislava, v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, zamestnávateľ, adresa, email, telefónne číslo, fotografie a videozáznam z podujatia KMO na účel propagácie KMO a jej činnosti vytváraním, ukladaním, zverejňovaním fotografií a videozáznamov v nevyhnutnom rozsahu na webovej stránke /sk?page=2328 či v odborných časopisoch. Zároveň vyhlasujem, že som si vedomá/ý, že nemám žiadnu povinnosť podujatiu KMO tento súhlas poskytnúť a tento súhlas mám právo kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Ak tento súhlas odvolám, moje takto poskytnuté osobné údaje musí podujatie KMO bez zbytočného odkladu prestať spracúvať, ak na ich následné spracúvanie nemá iný právny základ. V súvislosti s neposkytnutím alebo odvolaním tohto súhlasu mi nemôže hroziť žiadna ujma. Zároveň vyhlasujem, že som bol ako Dotknutá Osoba poučený o svojich právach a ďalších informáciách v zmysle Článku 12, 13 a 14 GDPR v spojení s Článkami 15 – 22 GDPR.

 

Partneri konferencie:
 


logá

 

Slovenský hydrometeorologický ústav
International Hydrological Programme of UNESCO - Slovenský výbor pre hydrológiu 
Slovenská meteorologická spoločnosť
IBL Software Engineering
Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku
Slovenská vodohospodárska spoločnosť
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností