Oddelenie Kvantita povrchových vôd Bratislava

Hlavné činnosti oddelenia:

 • koordinovanie a metodické riadenie činnosti oddelení Povrchových vôd Bratislava, Žilina, Banská Bystrica a Košice,
 • vypracovanie ročnej správy za ČMS „Voda" - podsystém Kvantitatívne ukazovatele povrchových vôd
 • výkon činnosti ČMS „Voda" - podsystém Kvantitatívne ukazovatele povrchových vôd v povodí Morava, Dunaj, Nitra a Malý Dunaj,
 • realizáciu projektu POVAPSYS pri zriaďovaní a prevádzkovaní automatických monitorovacích staníc,
 • riadenie prevádzky a procesu merania v monitorovacej sieti povrchových vôd:
 • zabezpečovanie údržby, budovania a modernizácie pozorovacích objektov a meracích prístrojov,
 • vyhľadávanie lokalít a dobrovoľných pozorovateľov, vrátane ich školenia, metodického vedenia a kontroly ich činnosti,
 • vytváranie metrologickej dokumentácie a databázy objektov a meracích zariadení,
 • meranie  vodných stavov, teploty vody, plavenín
 • tvorba a aktualizácia merných kriviek prietokov
 • zber, validácia, spracovanie a vyhodnocovanie pozorovaných kvantitatívnych prvkov povrchových vôd a príprava údajov pre ich archiváciu v archíve a v HIS,
 • spolupráca pri monitoringu, meraní prietokov a hodnotení kvantitatívnych prvkov povrchových vôd na cezhraničných tokoch s odbornými inštitúciami susedných štátov,
 • poskytovanie monitorovaných údajov a informácií o povrchových vodách, odborných posudkov, expertíz a štúdií,
 • aktualizácia a overovanie hydrologických charakteristík, návrhových veličín pre vodohospodárske plánovanie, rozhodovaciu činnosť, ochranu a racionálne vyžívanie vôd ako aj pre ďalšie aktivity dotýkajúce sa zdrojov povrchových vôd,
 • hodnotenie zmien hydrologického režimu povrchových vôd, vyvolaných vodným dielom Gabčíkovo
 • metodické riadenie a spracovanie dokumentov vodohospodárskej bilancie podľa platných zákonov,
 • poskytovanie informácií a údajov pre potreby EUROWATERNET-u, OECD a ďalším inštitúciám na národnej a medzinárodnej úrovni a verejnosti,
 • riešenie výskumných a vývojových úloh v oblasti hydrológie povrchových vôd v rámci ústavných, národných a medzinárodných projektov.

Ing. Zuzana Danáčová, PhD

vedúca odboru
 

Kontakt :

Odbor Kvantita povrchových vôd Bratislava
Jeséniova 17, 833 15 Bratislava
Slovenská republika
Tel: + 421 2 59415 274
Fax: + 421 2 59415 393
E-mail: zuzana.danacova@shmu.sk