Rekreačné vody

7. Rekreačné vody

Zabezpečenie subsystémov Rekreačné vody spadá do rezortu zdravotníctva.

Monitoring Rekreačné vody - prírodné lokality a umelé kúpaliská metodicky riadi Úrad verejného zdravotníctva SR v zmysle platnej legislatívy.

Kontaktná osoba:

RNDr. Matisová E.

ÚVZ SR Bratislava
Trnavská cesta 52
826 45 Bratislava