Závlahové vody

6. Závlahové vody

Zabezpečenie subsystémov Závlahové vody spadá do rezortu pôdohospodárstva.

Sledovanie kvality závlahových vôd na území SR a jej vplyv na fyzikálno-chemické vlastnosti pôd zabezpečuje Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava.

Cieľom úlohy je monitorovať kvalitu závlahových vôd v zdrojoch využívaných vo vegetačnom období.

Kontaktná osoba:

RNDr. Vladimír Píš

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Gagarinova 10, 827 13  Bratislava
Tel. ústredňa: 02/48206901
Riaditeľ: tel:02/43420866
Fax:02/43295487
e-mail: sci@vupop.sk

 

Pracovisko laboratórnych činností
Rožňavská 23, 831 04 Bratislava
RNDr. Vladimír Píš, PhD.
Tel: 02/44458704
Fax:02/44257087
Mob: 0918398174
e-mail: v.pis@vupop.sk