Cieľ, zámer a charakteristika

Cieľ, zámer a charakteristika ČMS - Voda

Systematické zisťovania a hodnotenie výskytu a stavu povrchových a podzemných vôd na území Slovenskej republiky je základnou úlohou štátu ako nevyhnutnej potreby na zabezpečovanie podkladov na tvorbu koncepcií trvalo udržateľného rozvoja, na výkon štátnej správy a na informovanie verejnosti (návrh Vodného zákona, § 6). Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý je špecializovanou organizáciou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, je poverený prostredníctvom svojej Hydrologickej služby zabezpečovať koordináciu čiastkového monitorovacieho systému - Voda (ČMS) a na základe napozorovaných údajov spracovávať podkladové materiály (Hydroekologické plány povodí, dokumenty Štátnej vodohospodárskej bilancie, údaje pre vodoprávne rozhodnutia) pre rozhodovací proces štátu.

Uznesením vlády č.7/2000 a č. 664/2000 boli schválené postupy realizácie a spôsob financovania koncepcie dobudovania komplexného monitorovacieho a informačného systému, ktorého je ČMS - Voda súčasťou.

Čiastkový monitorovací systém - Voda v súčasnosti pozostáva z nasledovných monitorovacích podsystémov:


Podsystémy 1 až 4 zabezpečuje priamo SHMÚ Bratislava v rámci štatútom určených úloh. Zabezpečenie subsystémov 5 a 7 spadá do rezortu zdravotníctva a zabezpečenie subsystému 6 spadá do rezortu pôdohospodárstva.

Vyššie uvedené podsystémy ČMS Voda svojimi programami napĺňajú hlavné ciele, medzi ktoré patria najmä:

  • Poznanie súčasného stavu vodných systémov z hľadiska množstva a kvality a ich rozdelenia v priestore
  • Trendy vývoja jednotlivých charakteristík vodných systémov a ich ochrana a prognózy ich využiteľnosti
  • Napĺňanie medzinárodných dohovorov a zmlúv
  • Poskytovanie potrebných informácií pre rozhodovací proces štátnej správy
  • Informovanie verejnosti a poskytovanie údajov a informácií o stave vodných systémov

 

Program monitorovania stavu vôd pre obdobie 2008 - 2010:

Plný text s prílohami: PM_2008-2010_text_&_prilohy.pdf 

Text a jednotlivé prílohy:

Doplnok Programu monitorovania stavu vôd pre obdobie 2008 - 2010 (rok 2009):

Plný text s prílohami: Doplnok_PM_2009_text_&_prilohy.pdf 

Text a jednotlivé aktualizované prílohy:

 

Zavedenie systému riadenia kvality v ČMS - Voda je v súlade s procesmi, ktoré sú súčasťou zavádzajúceho sa systému manažmentu kvality SHMÚ podľa ISO 9001.