Monitorovacia sieť, merané veličiny a metódy monitorovania

Sieť pozemných synoptických staníc

Monitorovacia sieť, merané a pozorované veličiny a metódy monitorovania


MONITOROVACIA SIEŤ:
Sieť pozostáva z 34 automatizovaných staníc so zariadeniami typu VAISALA MILOS 500 alebo MPS04 s doplnkovým spracovateľským a distribučným systémom. Uvedené stanice sú vyznačené v
"Mape synoptických staníc" a súradnice staníc spolu s indikatívmi sú v "Zozname synoptických staníc".

MERANÉ A POZOROVANÉ VELIČINY
Na synoptických staniciach sa merajú a pozorujú nasledujúce veličiny, uvedené v tabuľke "Merané a pozorované veličiny v sieti pozemných synoptických a leteckých staníc". Automatickými stanicami sú merané veličiny uvedené v tabuľke "Merané veličiny a meracie metódy na automatických meteorologických staniciach"
Meranie automatických staníc je nepretržité. Frekvencia meraní vetra je 2 sekundy. Z meraní sa vytvárajú minútové sumy, alebo priemery. Hodinové hodnotenia sú aplikované na parametre oblačnosti. Merania klimatických prvkov a pozorovania javov vykonávané trikrát denne, niektoré merania sú robené raz denne (napr. trvanie slnečného svitu, množstvo výparu), vodná hodnota snehovej pokrývky pri jej výskyte je určovaná raz týždenne.

Synoptické správy sú odosielané pozorovateľom do telekomunikačného počítača cez telekomunikačný modul systému IMS alebo sú odosielané automaticky (pri automatickom režime) pomocou systému IMS alebo cez komunikačný modul AS. Odoslané správy sa ukladajú v telekomunikačnom počítači, tak aby boli v predpísanych časových intervaloch prístupné užívateľom. Odtiaľ idú tieto správy na ďalšie spracovanie do príslušných počítačov a príslušných informačných systémov (KMIS, radiačný monitoring), kde sú archivované, postupne kontrolované a využívané spracovateľskými zložkami SHMÚ.

Na stanici sa spracúvajú vybrané základné vyčíslenia prístrojov (vietor, slnečný svit, výpar, špeciálne radiačné merania) a tie sa s páskami po skončení mesiaca pošlú poštou alebo cez IMS vo forme datových súborov. Na namerané údaje je aplikovaný ucelený systém automatickej kontroly, ktorá dáva správcovi siete možnosť identifikovať a odstrániť chyby a nezrovnalosti v meraní jednotlivých prvkoch.

Údaje sú spracované v niekoľkých úrovniach. Prvá je pre operatívne použitie v synoptickej a predpovednej praxi a pre modelovanie kde je požadovaný čo najskorší, komplexný a vypovedateľný súbor údajov s vysokou rýchlosťou a frekvenciou prenosu. Ďalšími sú databázové systémy, kde sú kontrolované a pripravované pre použitie napr. v klimatickej praxi.

Merané a pozorované veličiny s sieti pozemných synoptických a leteckých staníc

Názov skupiny Názov meranej
veličiny
Značka meranej
veličiny
Meracia metóda Priestorová
orientácia
v teréne
Frekvencia
merania
Skupina teplôt Teplota vzduchu vo výške 2m T Ortuťový teplomer bodové meranie 1 hodina
Minimálna prízemná teplota Tg Liehový teplomer bodové meranie 1x za deň
max. denná teplota vzduchu Tx Ortuťový teplomer bodové meranie 1x za deň
min. denná teplota vzduchu Tn Liehový teplomer bodové meranie 1x za deň
Skupina zrážok množstvo atmosférických zrážok R Zrážkomer Metra bodové meranie 1 minúta
trvanie atmosférických zrážok Trv Vizuálne bodové meranie 1x za deň
výška celkovej snehovej Sss Snehomerná tyč bodové meranie 1x za deň
výška nového snehu Ss Pravítko bodové meranie 3x denne
vodná hodnota snehovej pokrývky rv Topením snehu bodové meranie 1x týždenne
výpar z vodnej hladiny vv Výparomer GGI-3000 bodové meranie 1x za deň
námraza n Námrazomerná tyč bodové meranie 3x denne
Skupina pôdy teplota pôdy v hĺbke 2, 5, 10, 20, 50, 100 cm T2-100 Ortuťové teplomery bodové meranie 3x denne
premŕzanie pôdy Ef Pôdny mrazomer bodové meranie 1x za deň
stav povrchu pôdy Ek kód (0-9) bodové pozorovanie 3x denne
Skupina vetra smer vetra Dd Univerzálny anemograf bodové meranie 1 hodina
rýchlosť vetra Ff Fuess bodové meranie 1 hodina
Skupina dohľadnosť dohľadnosť VV Vizuálne pozorovanie pozorovanie v okolí meracieho bodu 8x denne
dráhová dohľadnosť     pozorovanie v okolí meracieho bodu 1 hodina na letiskách
Skupina tlaku vzduchu tlak vzduchu Pk Ortuťový tlakomer bodové meranie 1 hodina
Skupina relatívnej vlhkosti vzduchu relatívna vlhkosť vzduchu vo výške 2m UU Vypočítaná z merania Augustovým psychrometrom bodové meranie 1 hodina
Skupina slnečného svitu slnečný svit SSS Vyčíslením heliogramu bodové meranie 1x za deň
Skupina žiarenia intenzita globálneho žiarenia G Pyranometer bodové meranie 1 hodinové integrály
Skupina oblačnosti pokrytie oblohy oblačnosťou NN Osminy
(kód:0-8,9)
pozorovanie v okolí stanice 8x za deň
výška základne oblačnosti H Vizuálne odhadom pozorovanie v okolí stanice 8x za deň
Skupina javov výskyt meteorologických javov A - Z Vizuálne pozorovanie v okolí stanice 1x za deň