Monitorovacia sieť, merané veličiny a metódy monitorov

Sieť staníc s klimatologickým programom pozorovania

Monitorovacia sieť, merané a pozorované veličiny a metódy monitorovania

 

MONITOROVACIA SIEŤ

Sieť zrážkomerných staníc tvorí 568 staníc okrem synoptických a klimatologických staníc. Údaje zo systému tvoria základ pre spracovanie klimatických charakteristík a ukazovateľov, pre analýzu variability a zmien klímy. Uvedené stanice sú vyznačené v Mape zrážkomerných staníc a súradnice staníc spolu s indikatívmi sú v Zozname zrážkomerných staníc. Operatívne je možné vizualizovať denné úhrny zrážok.

MERANÉ A POZOROVANÉ VELIČINY

Na zrážkomerných staniciach sa merajú a pozorujú nasledujúce veličiny, uvedené v tabuľke Merané a pozorované veličiny v sieti zrážkomerných staníc. Pri pozorovaní meteorologických javov sa kladie dôraz na význačné meteorologické javy ako sú hmla, búrky, poľadovica a silný vietor.

Merania a pozorovania na zrážkomerných staniciach sa vykonávajú denne o 7. hodine, výskyt zrážok a význačných poveternostných javov sa zaznamenáva nepretržite, meranie vodnej hodnoty snehovej pokrývky sa robí v týždenných intervaloch. Merania a pozorovania sú zabezpečované dobrovoľnými pozorovateľmi SHMÚ, na staniciach so synoptickými pozorovaniami profesionálnymi pozorovateľmi SHMÚ, na staniciach v správe iných inštitúcií väčšinou zamestnancami tejto inštitúcie.

Spôsob a frekvencia zberu je nasledovný. Údaje sa zapisujú do mesačných výkazov staníc, ktoré sú po skončení mesiaca zasielané na kontrolu a pred editovaním do databanky, kde sú podrobované dalším kontrolám. Tu sú vykonávané výpočty základného štatistického spracovania. Údaje tvoria základ databázy informačného systému klimatológie KMIS. Údaje v písomnej forme sú archivované v Archíve klimatológie.

MERANÉ A POZOROVANÉ VELIČINY V SIETI ZRÁŽKOMERNÝCH STANÍC
Názov meranej
veličiny
Značka
veličiny
Meracia metóda Priestorová
orientácia
Frekvencia
merania
množstvo
atmosférických
zrážok
R Zrážkomer Metra bodové meranie denne
trvanie
atmosférických
zrážok
Trv Vizuálne bodové meranie nepretržite
výška celkovej
snehovej pokrývky
Sss Snehomerná tyč bodové meranie denne
výška nového snehu Ss Pravítko meranie v okolí
meracieho bodu
denne
vodná hodnota
snehovej pokrývky
rv Topením snehu meranie v okolí
meracieho bodu
1x týždenne
výpar z vodnej
hladiny
A-Z Výparomer
GGI-3000
pozorovanie v okolí
meracieho bodu
nepretržite