Projekt SEERisk

Názov projektu:
Joint Disaster Management risk assessment and preparedness in the Danube macro-region

Acronym projektu:
SEERisk

Číslo projektu:
SEE/C/0002/2.2/X

Názov programu:
The South East Europe Programme for 2007-2013
 

Rámec projektu:
Hlavným cieľom tohto projektu je zlepšiť súdržnosť a súlad medzi rizikami a ich hodnotením pre krajiny na národnej aj miestnej úrovni, a to najmä v prípade katastrof, ktoré sú ovplyvňované zmenou klímy.
Projekt nadväzuje na závery Rady EU o "Ďalší rozvoj hodnotenia rizík pre katastrofy v rámci Európskej únie ", prijatej v marci 2011 na základe výzvy EC, ktorá sa usiluje o spoločný prístup a harmonizáciu v oblasti prevencie prírodných, ako aj človekom spôsobených katastrof. EC vyzvala, aby sa vykonala do konca roka 2012 príprava na túto medziodvetvovú problematiku a prehľad hlavných prírodných a človekom spôsobených rizík s prihliadnutím na budúci možný vplyv zmeny klímy.
SEERisk testuje, ako prispôsobiť odporúčanie EC na vybraných pilotných oblastiach
regiónu SEE , so zameraním na hodnotenie rizika a zlepšovanie spoločnej pripravenosti s cieľom posilniť povedomie a účinnosť opatrení v mimoriadnych situáciách spôsobenou zmenou klímy.

Dátum začiatku:
apríl 2012

Dátum ukončenia:
december 2014
 

Vedúci partner projektu:
ERDF LP National Directorate General for Disaster Management (HU)

Partneri projektu:
ERDF PP1 Municipality of Siófok City SVÖ Hungary
ERDF PP2 National Association of Radio Distress-signalling and Infocommunications RSOE Hungary
ERDF PP3 Trnava Self Governing Region TTSK Slovakia
ERDF PP4 Slovak Hydrometeorological Institute SHMÚ Slovakia
ERDF PP5 Chief Directorate Fire Safety and Civil Protection, Ministry of Interior CDFSCP Bulgaria
ERDF PP6 University of Vienna UNIVIE Austria
ERDF PP7 National Meteorological Meteo-RO Romania
IPA-I PP1 University of Novi Sad, Faculty of Sciences UNS Serbia
IPA-I PP2 Republic Hydrometeorological Service of Serbia RHMSS Serbia
IPA-I PP3 Local Development Agency of Srbac Municipality APIS Bosnia and Herzegovina
IPA-I PP4 Sarajevo Economic Region Development Agency SERDA Bosnia and Herzegovina
IPA-I PP5 Sarajevo Canton KS Bosnia and Herzegovina
EU ASP1 Emergency Situations Inspectorate "Vasile Goldis" of County Arad ISUJ Arad Romania
EU ASP2 Administration of the Republic Slovenia For Civil Protection and Disaster Relief URSZR Slovenia
EU ASP3 Velingrad Municipality Velingrad Bulgaria
10% PP1 Koprivničko-križevačka County KKZ Croatia
10% PP2 Temerin Municipality Temerin Serbia
OP1 Federal Ministry of the Interior BM.I Austria
OP2 Provincial Secretariat for Urban Planning, Construction and Environmental Protection PSUPCEP Serbia

 

Financovanie:
ERDF, IPA
SOUTH EASTEN EUROPE Programme
Joint Technical Secretariat
Gellérthegy u. 30-32
1016 - Budapest - Hungary
Tel: +36 1 224 3180
Fax: + 36 1 224 3129
Email: jts@southeast-europe.net

 

Webova stránka programu:
http://www.southeast-europe.net/en/

Webova stránka projektu:
www.seeriskproject.eu

Kontakt SHMU:
Ing. Valéria Wendlová
valeria.wendlova@shmu.sk