Twinning projekt SK05/IB/EN/01

EU

Stanovenie Environmentálnych noriem kvality pre vodu a posilnenie krajských a obvodných úradov životného prostredia pri implementácii kontroly a monitoringu vôd

Projekt je realizovaný počas dvoch rokov (jún 2006 - jún 2008), financovaný z fondov EÚ a spolufinancovaný slovenskou stranou. Kontraktačným partnerom projektu je Centrálna kontraktačná a finančná jednotka (CKFJ) pôsobiaca pri Ministerstve financií SR. Slovenskú stranu odborne a vecne zastupuje SHMÚ (Slovenský hydrometeorologický ústav) so slovenským vedúcim projektu pod gesciou MŽP SR a zahraničného partnera reprezentuje agentúra ACEL (Agency for Local Authorities) za taliansky kraj Piemont spolu so svojím vedúcim projektu. Všeobecným cieľom projektu je posilniť a zvýšiť operatívnu pripravenosť obvodných a krajských úradov životného prostredia, zodpovedných za vydávanie vodoprávnych povolení v súčinnosti s implementáciou príslušnej národnej a európskej legislatívy.

Cieľmi projektu, realizovaných prostredníctvom jednotlivých aktivít, je stanoviť a doplniť environmentálne normy kvality (EQS) pre všetky relevantné obzvlášť škodlivé látky a škodlivé látky, vypúšťané do vodného prostredia, ktoré v slovenskej legislatíve dosiaľ neboli definované.

Pracovný plán projektu a aktivity sú rozvrhnuté do štyroch častí (komponentov):

Komponent č. 1 Stanovenie environmentálnych  noriem  kvality pre relevantné látky v povrchových vodách SR
Komponent č. 2 
Informačná sieť- technické aspekty
Komponent č. 3 Tréning školiteľov
Komponent č. 4. Komunikačná sieť: postupy a štruktúra siete