Skvalitnenie technickej infraštruktúry pre účely výskumu a vývoja regionálnych pracovísk SHMÚ

 
Kód projektu (ITMS):
26210120003
 
Operačný program:
Výskum a vývoj
 
Spolufinancovaný z:             
ERDF a ŠR
 
Prioritná os:
1. Infraštruktúra výskumu a vývoja
 
Opatrenie:
1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja
 
Kód výzvy:
OPVaV-2011/1.1/01-SORO
 
Miesto realizácie projekty:
Trnavský, Nitriansky, Banskobystrický, Košický, Prešovský a Žilinský kraj
 
Začiatok projektu:
10/2012
Koniec projektu:
10/2014
 
Cieľ projektu:
Budovanie a modernizácia výskumnej a vývojovej infraštruktúry regionálnych pracovísk SHMÚ.
Špecifické ciele projektu:
1. Skvalitnenie výskumnej a vývojovej infraštruktúry pre účely detekcie bleskov,
2. Skvalitnenie výskumnej a vývojovej infraštruktúry pre národné radiačné centrum,
3. Skvalitnenie výskumnej a vývojovej infraštruktúry pre monitoring hraničnej vrstvy atmosféry.
 
Stručný popis projektu:
Výstupom projektu bude obstaranie viac než dvesto prístrojov a zariadení, ktoré po realizácii projektu poskytnú vedeckým pracovníkom kvalitnejšie údaje o výskyte a type atmosférických výbojov, o jednotlivých zložkách žiarenia v atmosfére, o množstve ozónu, o vertikálnom profile aerosólov a vodnej pary a o fyzikálnych parametroch v hraničnej vrstve atmosféry. Nové prístroje umožnia:
-              zapojiť sa do vedecko-výskumných projektov (domácich a medzinárodných) v oblasti modelovania atmosféry, zmien klímy a ich vplyvu na životné prostredie,
-              výskum efektívnosti napr. výstavby solárnych parkov,
-              výmenu získaných údajov do medzinárodnej výmeny pod záštitou WMO a EUMETNET a pod..
Užívatelia výstupov:
-              výskumní pracovníci SHMÚ,
-              výskumní pracovníci z rôznych inštitúcií (napr. UK Bratislava, GfÚ SAV, SPÚ, TU Zvolen, Stredisko lavínovej prevencie HS, VÚVH a iných inštitúcií),
-              odborná i laická verejnosť.