Štruktúra dátovej základne parciálneho informačného systému

Sieť pre merania v prízemnej vrstve atmosféry

Metainformácie o databáze:

Údaje zo subsystému pre merania v prízemnej vrstve atmosféry (stožiarové merania) sa zhromažďujú, spracovávajú a ukladajú do súborov v počítači v Jaslovských Bohuniciach, ktorý tvorí súčasť meracieho systému a zálohujú sa na CD nosičoch.