Rizikové obce (obce ohrozené zhoršenou kvalitou ovzdušia)
určené metódou integrovaného posúdenia pre rok 2023

Bratislavský kraj
 
BA ro iro legenda

Rizikové obce boli určené metodikou Dušan Štefánik, Jana Krajčovičová:  Metóda integrovaného posúdenia obcí vzhľadom na riziko nepriaznivej kvality ovzdušia, Slovenský Hydrometeorologický ústav, 2023.

Poznámka: S výškou rizikového stupňa stúpa závažnosť ohrozenia zhoršenou kvalitou ovzdušia. Obce s rizikovým stupňom 0 nie sú vyznačené na mape ani vymenované v tabuľkách.

Zoznam obcí určený  Metódou integrovaného posúdenia pre Bratislavský kraj

Povinnosť vypracovať Program na zlepšenie kvality ovzdušia vzniká tým zónam a aglomeráciám, na území ktorých sa nachádza aspoň jedna obec s rizikovým stupňom 3. V tomto zmysle zodpovedajú obce s rizikovým stupňom 3 oblastiam riadenia kvality ovzdušia. Opatrenia na zníženie emisií však musia byť vykonané vo všetkých obciach takto vyčlenenej zóny, ktorých rizikový stupeň je 2 alebo 3, v ideálnom prípade aj v obciach s rizikovým stupňom 1.

Zoznam obcí vo formate .xls
Kraj Okres IDN4 Obec ORKO Rank Namerané prekročenie Hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia
Bratislavský Bratislava I 528595 Bratislava-Staré Mesto ORKO 3  - Cestná doprava
Bratislavský Bratislava III 529346 Bratislava-Nové Mesto ORKO 3  - Cestná doprava
Bratislavský Malacky 508080 Marianka   1  - Lokálne kúreniská