Medzirezortná spolupráca

Zabezpečenie radiačnej ochrany a bezpečnosti zdrojov ionizujúceho žiarenia spadá v SR do pôsobnosti viacerých orgánov a organizácií. Vzhľadom na špecifikum účelového zamerania a vysoké náklady prevádzkovania monitorovacieho systému nemôže ani jedna organizácia pokryť dostatočnou hustotou bodov a sledovaných ukazovateľov mapovanie takého zložitého javu, akým je ionizujúce žiarenie v prírodnom a pracovnom prostredí.
Preto je veľmi dôležitá medzirezortná spolupráca.

Podľa zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má vedúce postavenie pri organizovaní monitoringu radiácie Úrad verejného zdravotníctva:

(2) Úrad verejného zdravotníctva SR ďalej

b) vytvára v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva, ministerstvom vnútra, ministerstvom
obrany, ministerstvom dopravy, ministerstvom životného prostredia, ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ministerstvom školstva a ministerstvom hospodárstva radiačnú monitorovaciu sieť,

c) plní funkciu ústredia radiačnej monitorovacej siete a riadi jej činnosť,

d) v núdzovej situácii
1. uvádza stále zložky monitorovacej siete do pohotovostného režimu,
2. ak je to potrebné, aktivuje pohotovostné zložky radiačnej monitorovacej siete,

e) vykonáva monitorovanie radiačnej situácie, zbiera a spracováva údaje o výsledkoch
monitorovania v Slovenskej republike na hodnotenie ožiarenia a hodnotenie vplyvu žiarenia na zdravie obyvateľov.

Ako je uvedené, viaceré rezorty spolupracujú v rámci Radiačnej monitorovacej siete SR. SHMÚ má s Ministerstvom obrany, Ministerstvom vnútra a Slovenskými elektrárňami bilaterálne dohody o spolupráci v oblasti radiačného monitoringu. Výsledky tejto spolupráce sú prezentované v pravidelných ročných správach, ktoré vypracúva SHMÚ a uverejňuje ich na svojej web stránke.

Medzirezortná spolupráca sa prejavuje aj v oblasti cvičení a havarijnej pripravenosti. V spolupráci s Úradom jadrového dozoru, Výskumným ústavom jadrových elektrární a európskymi inštitúciami sa usporadúvajú semináre a workshopy, ktoré sa venujú príprave na zvládanie skorých aj neskorých fáz radiačnej nehody, komunikácii s verejnosťou a koordinácii všetkých súčastí havarijného manažmentu.