Ciele monitoringu rádioaktivity

Uznesením vlády SR č. 7 z 12. 1. 2000 bol ministrom životného prostredia poverený funkciou Strediska čiastkového monitorovacieho systému (ČMS) Rádioaktivita životného prostredia Slovenský hydrometeorologický ústav. Meraním rádioaktivity sa ústav zaoberá od roku 1962.

Sieť včasného varovania pred žiarením prevádzkovaná SHMÚ je stálou zložkou Slovenského ústredia radiačnej monitorovacej siete.

Radiačná monitorovacia sieť Slovenskej republiky bola vytvorená na základe požiadaviek doby zaručiť radiačnú bezpečnosť Slovenska či už z hľadiska možného ohrozenia z územia Slovenskej republiky, ako aj spoza hraníc.

Prevádzkovanie monitoringu rádioaktivity v SHMÚ plní tieto ciele:

 • Vytvára podklady pre rozhodovanie v oblasti hospodárstva

  Umelé zdroje žiarenia sa totiž stali prínosom vo viacerých oblastiach. Spolu s ožiarením z prírodných zdrojov, ktoré nemožno vylúčiť, je treba poznať charakteristiky ionizujúceho žiarenia, aby ich bolo možné zahrnúť do rozhodovacieho procesu pri hospodárskych aktivitách.

 • Poskytuje informácie o špecifickej časti životného prostredia

  Len málo oblastí ľudského poznania vyvoláva vo verejnosti také kontroverzné postoje ako práve oblasť účinkov ionizujúceho žiarenia. Dôkladná informovanosť verejnosti o tomto probléme umožní jednak formovať správny vzťah k tejto otázke, formovať správanie verejnosti a umožní vznik takých opatrení, ktoré budú smerovať k ochrane zdravia a zvýšeniu kvality života.

 • Poskytuje podklady pre rozhodovanie managementu priemyselných havárií

  Jednou z funkcií tohto monitoringu je byť súčasťou ochrany obyvateľstva v prípade jadrových havárií. Počas havárie sa môžu uvoľniť rádioaktívne látky a za určitých špecifických podmienok uniknúť do okolia. Operatívne informácie z monitoringu sú preto nevyhnutné pri organizovaní účinných opatrení na ochranu zdravia a majetku ľudí.

 • Plní medzinárodné záväzky SR

  Atmosféra je globálnym systémom. Medzinárodná spolupráca a výmena informácií je preto základom akýchkoľvek aktivít v lokálnom, regionálnom a globálnom meradle. Táto výmena a spolupráca je primárne založená na reciprocite v poskytovaní dát a v budovaní a prevádzkovaní medzinárodných systémov.