Vnútroštátne väzby

Vnútroštátne väzby monitorovania rádioaktivity

Koordinátorom monitorovania a hodnotenia radiačnej situácie v prípade mimoriadnych udalostí spojených s únikom rádioaktívnych látok do životného prostredia je Slovenské ústredie radiačnej monitorovacej siete (SÚRMS). Zodpovedá za interpretáciu údajov havarijného monitorovania radiačnej situácie vo vzťahu k ochrane zdravia, vypracovanie prognóz o zdravotnom riziku pri havárii jadrového zariadenia a prípravu podkladov pre zavedenie neodkladných a následných nápravných opatrení a to v rámci celého územia SR.

Výkonnou zložkou SÚRMSu je Radiačná monitorovacia sieť. Medzi jej stále zložky patria organizácie, úrady a inštitúcie v týchto rezortoch zdravotníctva, vnútra, obrany, životného prostredia a hospodárstva.

Za rezort životného prostredia je SHMÚ so svojou sieťou stálou zložkou SÚRMS. Komisia pre radiačné havárie vlády SR na svojom XVIII. zasadnutí schválila projekt Jednotnej databázy radiačných údajov v SR, ktorého predkladateľom bol SHMÚ. V rámci tohto projektu spolupracuje s ostatnými rezortami pri monitorvaní radiačnej situácie.

Armáda Slovenskej republiky MO SR

Spolupráca s Armádou SR v oblasti výmeny údajov z monitoringu rádioaktivity sa uskutočňuje na základe dohôd, ktorých ťažiskom sú meteorologické informácie.

Armádny radiačný informačný systém (ARIS), ktorý je v prevádzke od roku 1996, sa skladá z 11 meracích bodov. Namerané údaje sa on-line prenášajú do Radiačného strediska Armády SR Trenčín. Prostredníctvom telekomunikačného počítača SHMÚ sú dáta zapisované do databázy Radiácia vo forme 24-hodinových priemerov. Dáta zo siete SHMÚ dostáva Armáda SR rovnakým spôsobom.

Úrad CO MV SR

Na základe dohody medzi Ministerstvom vnútra SR, Sekciou civilnej ochrany a SHMÚ sú poskytované 10-minútové priemery dávkového ekvivalentu gama žiarenia zo siete ústavu. Prebiehajú rokovania, aby v rámci napĺňania projektu Jednotnej databázy radiačných údajov v SR boli aj dáta zo siete Úradu CO jej súčasťou.