Štátna monitorovacia sieť 2001

Monitorovacia sieť, merané ukazovatele a metódy monitorovania 2001

prameň

Pramene sú pozorované v rámci základnej siete. Tvoria ju jednak nezachytené, ako aj zachytené a vodárensky využívané pramene, situované vo všetkých základných hydrogeologických útvaroch, najmä v mezozoiku. V roku 2001 bolo v celej sieti pozorovaných 372 prameňov. Pozorovanie je vykonávané 1-krát týždenne, na 64 prameňoch boli osadené automatické a limnigrafické prístroje s hodinovým resp. kontinuálnym záznamom. Spolu s meraním výdatnosti sa meria aj teplota vody.

Mapa monitorovacej siete prameňov: Pozorovacia sieť prameňov

Zoznam prameňov monitorovacej siete v roku 2001 rozdelených v jednotlivých povodiach:

Zoznam pozorovaných objektov prameňov je spracovaný podľa povodí. Uvedené je v ňom katalógové číslo, frekvencia merania, lokalita, názov prameňa, hydrologické číslo, útvar podzemných vôd, hydrogeologický rajón, nadmorská výška a rok od kedy je na prameni meraná výdatnosť a teplota vody.

povodie Moravy   povodie Váhu   povodie Nitry   povodie Hrona   povodie Ipľa   povodie Slanej   povodie Bodvy   
povodie Hornádu   povodie Bodrogu   
povodie Popradu

pozorovací objekt hladiny podzemných vôd
 
V roku 2001 bolo pozorovaných 1150 objektov základnej a sekundárnej siete podzemných vôd SHMÚ. Pozorovanie hladiny a teploty 
podzemnej vody v objektoch v roku 2001 bolo zabezpečované v rozhodujúcej miere dobrovoľnými pozorovateľmi 1-krát týždenne (v stredu), na 323 objektoch boli osadené automatické prístroje s hodinovým intervalom merania a limnigrafické prístroje s kontinuálnym záznamom. V 217 objektoch bola zároveň meraná teplota vody v týždennom intervale. Väčšina pozorovacích objektov je situovaná v kvartérnych sedimentoch, len neveľký počet (62 objektov) je lokalizovaný aj v predkvartérnych útvaroch: od sedimentárneho neogénu až po kryštalinikum.

Zoznam pozorovacích objektov hladín podzemných vôd v roku 2001 rozdelených v jednotlivých povodiach:

Zoznam pozorovaných objektov podzemných vôd (sond) je spracovaný podľa povodí. Uvedené je v ňom katalógové číslo, frekvencia merania, lokalita, hydrologické číslo, útvar podzemných vôd, hydrogeologický rajón, nadmorská výška terénu a roky od kedy je na objekte meraná hladina a teplota vody.

povodie Moravy   povodie Dunaja   povodie Váhu   povodie Nitry   povodie Hrona   povodie Ipľa   povodie Slanej   
povodie Bodvy  povodie Hornádu   povodie Bodrogu   povodie Popradu

Pozorovacia sieť podzemných vôd

časť A | časť B | časť C | časť D | časť E | časť F