Verejne prístupné informácie 2012

Kvantitatívne ukazovatele podzemných vôd

Monitoring kvantity podzemných vôd