Verejne prístupné informácie 2013

Kvantitatívne ukazovatele podzemných vôd

Monitoring kvantity podzemných vôd