Verejne prístupné informácie 2011

Kvantitatívne ukazovatele podzemných vôd

Monitoring kvantity podzemných vôd