Verejne prístupné informácie 2014

Kvantitatívne ukazovatele podzemných vôd

Monitoring kvantity podzemných vôd