Verejne prístupné informácie 2010

Kvantitatívne ukazovatele podzemných vôd

Monitoring kvantity podzemných vôd