Štátna monitorovacia sieť 2019

Monitorovacia sieť, merané veličiny a metódy monitorovania

Pramene sú pozorované v rámci štátnej hydrologickej siete podzemných vôd, ktorá bola koncom 80. rokov zostavená z dovtedajšej vyhľadávacej a účelovej siete. Tvoria ju jednak nezachytené, ako aj zachytené a vodárensky využívané pramene, situované vo všetkých základných hydrogeologických útvaroch, najmä v mezozoiku. V roku 2019 bolo pozorovaných 358 prameňov.

Zoznam prameňov monitorovacej siete v roku 2019 rozdelených v jednotlivých povodiach:

Zoznam pozorovaných objektov prameňov je spracovaný podľa povodí. Uvedené je v ňom katalógové číslo, frekvencia merania, lokalita, názov prameňa, hydrologické číslo, útvar podzemných vôd, hydrogeologický rajón, nadmorská výška a rok od kedy je na prameni meraná výdatnosť a teplota vody.

povodie Moravy   povodie Váhu   povodie Nitry   povodie Hrona   povodie Ipľa   povodie Slanej   povodie Bodvy  
povodie Hornádu   povodie Bodrogu   povodie Popradu

 

395 - Ľubochňa - prameň Salatín
 Ľubochňa
prameň Salatín (č.395) 
546 - Habovka - prameň Blatná dolina
 Habovka
prameň Blatná dolina (č.546)
352 - Litpovský Ján - prameň Pri Stanišovskej jaskyni
Liptovský Ján
prameň Pri Stanišovskej jaskyni
(č.352) 

Pozorovanie bolo na prameňoch z ktorých boli vložené údaje do databanky vykonávané 1-krát týždenne na 175 prameňoch, na 189 prameňoch boli osadené automatické prístroje (spolu je v pozorovacej sieti prameňov prevádzkovaných 196 automatických prístrojov, niektoré pramene majú totiž automaticky monitorovaných viacero samostatných výverov). Spolu s meraním výdatnosti sa u všetkých prameňov meria aj teplota vody.

Mapa monitorovacej siete prameňov: Mapa prameňov Slovenska (časť A | časť B)

V roku 2019 bolo pozorovaných 1144 objektov štátnej hydrologickej siete podzemných vôd (sond). Pozorovanie na sondách v roku 2019 bolo zabezpečované dobrovoľnými pozorovateľmi 1-krát týždenne (v stredu) na 254 objektoch. Na 890 objektoch boli osadené automatické prístroje s hodinovým intervalom merania. V rovnakom počte objektov t.j. v 890 objektoch (objekty s automatickým prístrojom) bola zároveň meraná teplota vody v dennom intervale (automatickým prístrojom). V 24 objektoch meraných ručne v týždennom intervale (z celkového počtu 254 objektov) bola meraná aj teplota ručne. Väčšina pozorovacích objektov je situovaná v kvartérnych sedimentoch, len neveľký počet (80 objektov) je lokalizovaný aj v predkvartérnych útvaroch od sedimentárneho neogénu až po kryštalinikum.
Nárast automatizácie merania na sondách medzi rokmi 2018 (870 objektov s automatickým prístrojom) a 2019 (890 objektov s automatickým prístrojom) bol minimálny, zmena nastala len na 20 objektoch a súvisela s projektom OPŽP zameraným na monitorovanie a hodnotenie množstva a režimu podzemných vôd (masívnejší rozvoj automatizácie merania v súvislosti s riešením uvedeného projektu sa predpokladá v roku 2020.

Zoznam pozorovacích objektov hladín podzemných vôd v roku 2019 rozdelených v jednotlivých povodiach:

Zoznam pozorovaných objektov podzemných vôd (sond) je spracovaný podľa povodí. Uvedené je v ňom katalógové číslo, frekvencia merania, lokalita, hydrologické číslo, útvar podzemných vôd, hydrogeologický rajón, nadmorská výška terénu a roky od kedy je na objekte meraná hladina a teplota vody.

povodie Moravy   povodie Dunaja   povodie Váhu   povodie Nitry   povodie Hrona   povodie Ipľa   povodie Slanej   povodie Bodvy  povodie Hornádu   povodie Bodrogu   povodie Popradu

Mapa monitorovacej siete sond

časť A | časť B | časť C | časť D | časť E | časť F
 

7005 - sonda Brodské
sonda Brodské (č.7005)  
5140 - sonda Svit - Lučivná
 sonda Svit - Lučivná (č.5140)  
5146 - sonda Vyšné Valice
sonda Vyšné Valice (č.5146)