Štátna monitorovacia sieť 2016

Monitorovacia sieť, merané veličiny a metódy monitorovania

Pramene sú pozorované v rámci štátnej hydrologickej siete podzemných vôd, ktorá bola koncom 80. rokov zostavená z dovtedajšej vyhľadávacej a účelovej siete. Tvoria ju jednak nezachytené, ako aj zachytené a vodárensky využívané pramene, situované vo všetkých základných hydrogeologických útvaroch, najmä v mezozoiku. V roku 2016 bolo v celej sieti pozorovaných 359 prameňov, z toho do hydrologickej databanky (HDB) boli vložené údaje z 353 prameňov. Údaje zo zvyšných 6 prameňov neboli z rôznych príčin nahraté do HDB (neúplný rok, ovplyvnené údaje ...).

Zoznam prameňov monitorovacej siete v roku 2016 rozdelených v jednotlivých povodiach:

Zoznam pozorovaných objektov prameňov je spracovaný podľa povodí. Uvedené je v ňom katalógové číslo, frekvencia merania, lokalita, názov prameňa, hydrologické číslo, útvar podzemných vôd, hydrogeologický rajón, nadmorská výška a rok od kedy je na prameni meraná výdatnosť a teplota vody.

povodie Moravy   povodie Váhu   povodie Nitry   povodie Hrona   povodie Ipľa   povodie Slanej   povodie Bodvy   
povodie Hornádu   povodie Bodrogu   
povodie Popradu
 

Úhorná - prameň Pod javorom (č.2163) 
Úhorná - prameň Pod javorom (č.2163) 
Kolačín - prameň Ľahké zeme (č.903) 
Kolačín - prameň Ľahké zeme (č.903) 
Plavecký Peter - prameň Mláka 3+4 (č.70)
Plavecký Peter - prameň Mláka 3+4 (č.70)

Pozorovanie bolo na prameňoch z ktorých boli vložené údaje do databanky vykonávané 1-krát týždenne na 182 prameňoch, na 171 prameňoch boli osadené automatické prístroje (spolu je v pozorovacej sieti prameňov prevádzkovaných 183 automatických prístrojov, niektoré pramene majú totiž automaticky monitorovaných viacero samostatných výverov). Spolu s meraním výdatnosti sa u všetkých prameňov meria aj teplota vody.

Mapa monitorovacej siete prameňov: Mapa prameňov Slovenska (časť A | časť B)

Prameň je sústredený prirodzený výver podzemnej vody na zemský povrch. Ak sa na jednom mieste vyskytuje viac prameňov z toho istého podzemného zdroja, nazývame toto miesto pramenisko. Za priaznivých hydrogeologických podmienok sa od prameňa vytvorí vodný tok, ktorý následne odvádza vyvierajúcu vodu ďalej do vodnej siete. Ďalším zdrojom vody je priesak, kde voda v mieste nevyviera, ale iba presakuje. Pramene sa triedia podľa rôznych hľadísk. Za najdôležitejšie kritérium rozdeľovania prameňov sa považuje príčina a spôsob výstupu na povrch. Pramene sa podľa spôsobu výveru delia na zostupné (údolné, pretekavé, vrstevné) a vzostupné (výstupné) pramene (zlomové, artézske). Osobitnú skupinu tvoria krasové pramene. Pramene ďalej delíme napríklad podľa výronu vody na stále, občasné (periodické) a epizodické. Podľa teploty sa rozlišujú pramene studené (s priemernou teplotou nepresahujúcou 20 °C), teplé (s priemernou teplotou vyššou ako 20 °C). Teplé pramene sa ďalej delia na vlažné (hypotermálne, do 37 °C), teplé (termálne, do 50 °C) a vriace (termy, nad 50 °C). Podľa zmien výdatnosti pramene ďalej delíme na pramene s veľmi vyrovnanou, priemerne vyrovnanou a nevyrovnanou výdatnosťou. Ako zaujímavosť uvádzame, že najvyššia zaznamenaná výdatnosť prameňa na Slovensku dosiahla 6380 l.s-1 (Muráň - prameň Pod hradom).
Uhorná, prameň Pod javorom
Uhorná, prameň Pod javorom

V roku 2016 bolo pozorovaných 1145 objektov štátnej hydrologickej siete podzemných vôd (sond), pričom z toho do hydrologickej databanky (HDB) boli vložené údaje z 1135 objektov. Údaje zo zvyšných 10 objektov neboli z rôznych príčin nahraté do HDB (neúplný rok, ovplyvnené údaje ...). Pozorovanie na sondách (z ktorých boli vložené údaje do databanky) v roku 2016 bolo zabezpečované dobrovoľnými pozorovateľmi 1-krát týždenne (v stredu) na 281 objektoch. Na 854 objektoch boli osadené automatické prístroje s hodinovým intervalom merania. V 854 objektoch (objekty s automatickým prístrojom) bola zároveň meraná teplota vody v dennom intervale (prístrojom) a v 27 objektoch v týždennom intervale (ručne). Väčšina pozorovacích objektov je situovaná v kvartérnych sedimentoch, len neveľký počet (80 objektov) je lokalizovaný aj v predkvartérnych útvaroch od sedimentárneho neogénu až po kryštalinikum.

Zoznam pozorovacích objektov hladín podzemných vôd v roku 2016 rozdelených v jednotlivých povodiach:

Zoznam pozorovaných objektov podzemných vôd (sond) je spracovaný podľa povodí. Uvedené je v ňom katalógové číslo, frekvencia merania, lokalita, hydrologické číslo, útvar podzemných vôd, hydrogeologický rajón, nadmorská výška terénu a roky od kedy je na objekte meraná hladina a teplota vody.

povodie Moravy   povodie Dunaja   povodie Váhu   povodie Nitry   povodie Hrona   povodie Ipľa   povodie Slanej   
povodie Bodvy  povodie Hornádu   povodie Bodrogu   povodie Popradu

 

Mapa monitorovacej siete sond

časť A | časť B | časť C | časť D | časť E | časť F
 

sonda Hradište - Sever č.266
sonda Hradište - Sever č.266
 sonda Trenčianska Teplá č.167
 sonda Trenčianska Teplá č.167
sonda Príles č.170
sonda Príles č.170