Štátna monitorovacia sieť 2020

Monitorovacia sieť, merané veličiny a metódy monitorovania

Pramene sú pozorované v rámci štátnej hydrologickej siete podzemných vôd, ktorá bola koncom 80. rokov zostavená z dovtedajšej vyhľadávacej a účelovej siete. Tvoria ju jednak nezachytené, ako aj zachytené a vodárensky využívané pramene, situované vo všetkých základných hydrogeologických útvaroch, najmä však v mezozoiku. V roku 2020 bolo pozorovaných 360 prameňov.

Zoznam prameňov monitorovacej siete v roku 2020 rozdelených v jednotlivých povodiach:

Zoznam pozorovaných objektov prameňov je spracovaný podľa povodí. Uvedené je v ňom katalógové číslo, frekvencia merania, lokalita, názov prameňa, hydrologické číslo, útvar podzemných vôd, hydrogeologický rajón, nadmorská výška a rok od kedy je na prameni meraná výdatnosť a teplota vody.

povodie Moravy   povodie Váhu   povodie Nitry   povodie Hrona   povodie Ipľa   povodie Slanej   povodie Bodvy  
povodie Hornádu   povodie Bodrogu   povodie Popradu

 

207 - Jur pri Bratislave - prameň Klčovanka 2
 Jur pri Bratislave
prameň Klčovanka 2 (č.207) 
241 - Horné Orešany - prameň Husí stok
 Horné Orešany
prameň Hurí stok (č.241)
108 - Lakšárska Nová Ves - prameň Zelenáček
Lakšárska Nová Ves
prameň Zelenáček 
(č.108) 

Pozorovanie bolo na prameňoch z ktorých boli vložené údaje do databanky vykonávané 1-krát týždenne na 166 prameňoch, na 194 prameňoch boli osadené automatické prístroje (spolu je v pozorovacej sieti prameňov prevádzkovaných 201 automatických prístrojov, niektoré pramene majú totiž automaticky monitorovaných viacero samostatných výverov). Spolu s meraním výdatnosti sa u všetkých prameňov meria aj teplota vody, či už ručne alebo automatickým prístrojom.

Mapa monitorovacej siete prameňov: Mapa prameňov Slovenska (časť A | časť B)

V roku 2020 bolo pozorovaných 1147 objektov štátnej hydrologickej siete podzemných vôd (sond). Pozorovanie na sondách v roku 2020 bolo zabezpečované dobrovoľnými pozorovateľmi 1-krát týždenne (v stredu) na 247 objektoch. Na 890 objektoch boli osadené automatické prístroje s hodinovým intervalom merania. V rovnakom počte objektov t.j. v 890 objektoch (objekty s automatickým prístrojom) bola zároveň meraná teplota vody v dennom intervale (automatickým prístrojom). V 21 objektoch meraných ručne v týždennom intervale (z celkového počtu 247 objektov) bola meraná aj teplota ručne. Väčšina pozorovacích objektov je situovaná v kvartérnych sedimentoch, len neveľký počet (80 objektov) je lokalizovaný aj v predkvartérnych útvaroch od sedimentárneho neogénu až po kryštalinikum.
Na rozdiel od prechádzajúcich rokov, nárast automatizácie merania na sondách medzi rokmi 2020 (890 objektov s automatickým prístrojom) a 2019 (890 objektov s automatickým prístrojom) nebol zaznamenaný. Došlo len k výmene automatických prístrojov za novšie typy bez navýšenia počtu automatických prístrojov.

Zoznam pozorovacích objektov hladín podzemných vôd v roku 2020 rozdelených v jednotlivých povodiach:

Zoznam pozorovaných objektov podzemných vôd (sond) je spracovaný podľa povodí. Uvedené je v ňom katalógové číslo, frekvencia merania, lokalita, hydrologické číslo, útvar podzemných vôd, hydrogeologický rajón, nadmorská výška terénu a roky od kedy je na objekte meraná hladina a teplota vody.

povodie Moravy   povodie Dunaja   povodie Váhu   povodie Nitry   povodie Hrona   povodie Ipľa   povodie Slanej   povodie Bodvy  povodie Hornádu   povodie Bodrogu   povodie Popradu


Mapa monitorovacej siete sond

časť A | časť B | časť C | časť D | časť E | časť F
 

1365 - sonda Horňa-Sobrance
sonda Horňa-Sobrance (č.1365)  
1377 - sonda Mnišek nad Popradom
  sonda Mnišek nad Popradom (č.1377)  
1378 - sonda Starina
sonda Starina (č.1378)