Štátna monitorovacia sieť 2004

Monitorovacia sieť, merané veličiny a metódy monitorovania

MONITOROVACIA SIEŤ

Kvalita podzemných vôd sa v roku 2004 sledovala v 27 vodohospodársky významných oblastiach (aluviálne náplavy riek, mezozoické a neovulkanické komplexy). Na území Slovenska (mimo územia Žitného ostrova) sa celkovo pozorovalo 333 objektov, ktorých tvorilo 213 vrtov základnej siete SHMÚ, 32 využívaných a 20 nevyužívaných vrtov (vrty z prieskumu), 43 využívaných a 25 nevyužívaných prameňov s frekvenciou 1 – krát ročne. Sledované objekty sú vyznačené na mape č.1 „Mapa pozorovacích objektov kvality podzemných vôd na Slovensku v roku 2004 “.

Mapa pozorovacích objektov kvality podzemných vôd na Slovensku v roku 2004

Počty objektov sledovania kvality podzemných vôd v jednotlivých oblastiach zaradených do nasledujúcich povodí na území SR pre rok 2004 sú v tabuľke č.1.

Oblasť Žitného ostrova patrí medzi najväčšiu zásobáreň podzemných vôd v strednej Európe. Z tohto dôvodu sa kvalite podzemných vôd Žitného ostrova venuje zvýšená pozornosť a tvorí samostatnú časť pozorovacej siete podzemných vôd na Slovensku. Pozorovacia sieť v rokoch 2003 a 2004 bola prezentovaná 34 jedno až šesť úrovňovými vrtmi základnej siete SHMÚ (z toho sú pozorované maximálne tri úrovne) lokalizovanými na celom území Žitného ostrova. Sledované objekty sú vyznačené v mape č.2 „Mapa pozorovacích objektov kvality podzemných vôd na území Žitného ostrova v roku 2003 – 2004“.

Mapa pozorovacích objektov kvality podzemných vôd na území Žitného ostrova v roku 2003 - 2004


Počty objektov sledovania kvality podzemných vôd v jednotlivých oblastiach Žitného ostrova v rokoch 2003 a 2004 sú v tabuľke č.2.

MERANÉ VELIČINY

Reprezentatívny odber vzorky podzemnej vody je dôležitou súšasťou monitorovania a dosiahnutia správnych výsledkov. Pri odbere vzoriek podzemných vôd v rámci programu ”Monitorovania kvality povrchových a podzemných vôd v roku 2004” sa postupuje podľa metodiky ”Odbery vzoriek podzemných vôd a merania in situ” (Perútka, 1995). Táto metodika zahŕňa požiadavky na správny odber vzorky, ktoré sú definované platnými technickými normami Slovenskej republiky a Európskej únie.
Samotný odber vzoriek v rámci monitorovania kvality podzemných vôd Slovenska vykonávajú vzorkovacie skupiny SHMÚ (Košice, Banská Bystrica a Žilina) a v oblasti Bratislavy a západného Slovenska SHMÚ Bratislava podľa pokynov laboratória, ktoré vzorky pozemných vôd analyzuje.
Výber skupín a rozsah ukazovateľov kvality podzemnej vody, ktorý sa vo vzorkách vôd analyzoval v roku 2004, bol daný naplnením cieľov, ktoré sú kladené na monitorovací program kvality podzemných vôd Slovenskej republiky. Ukazovatele kvality vody boli rozdelené do základného a doplnkového súboru (tabuľka č.3).

Základný súbor ukazovateľov bol stanovovaný vo všetkých odberových miestach (mimo územia Žitného ostrova). Rozsah doplnkového súboru bol stanovovaný iba vo vybraných objektoch, a to v závislosti od druhu znečistenia ovplyvňujúceho danú lokalitu.
Rozsah a frekvencia analytického stanovenia vybraných ukazovateľov kvality podzemných vôd Žitného ostrova sú uvedené v tabuľke č.4.

METÓDY MONITOROVANIA

Chemické analýzy vzoriek podzemných vôd vykonával Štátny Geologický Ústav Dionýza Štúra v Spišskej Novej Vsi. Prehľad použitých analytických metód je uvedený v tabuľke č.5.

Údaje o jednotlivých pozorovacích objektoch, výsledky merania in situ a laboratórne analýzy sa ukladajú po verifikácií pracovníkmi SHMÚ do integrovaného informačného systému HIS v databázovom prostredí INGRES II. Údaje o kvalite podzemných vôd sú následne spracovávané a vyhodnotené v ročnej správe „Kvalita podzemných vôd na Slovensku“, v dvojročnej správe „ Kvalita podzemných vôd na území Žitného ostrova“, v expertných a výskumných správach, vo vodohospodárskej bilancii a v iných výstupoch, ktoré vyplývajú z požiadaviek MŽP SR, zákazníkov a sú pravidelne poskytované orgánom štátnej správy.