Štátna monitorovacia sieť 2006

Monitorovacia sieť, merané veličiny a metódy monitorovania

MONITOROVACIA SIEŤ

Kvalita podzemných vôd sa v roku 2006 sledovala v 27 vodohospodársky významných oblastiach (aluviálne náplavy riek, mezozoické a neovulkanické komplexy). Na území Slovenska (mimo územia Žitného ostrova) sa celkovo pozorovalo 334 objektov, ktorých tvorilo 219 vrtov základnej siete SHMÚ, 27 využívaných a 17 nevyužívaných vrtov (vrty z prieskumu), 46 využívaných a 25 nevyužívaných prameňov s frekvenciou 1 - krát ročne. Sledované objekty sú vyznačené na mape č. 1 „Mapa pozorovacích objektov kvality podzemných vôd na Slovensku v roku 2006".

Mapa pozorovacích objektov kvality podzemných vôd na Slovensku v roku 2006
 Hurbanovo Vek
386-Hurbanovo Vek 
6023-Iža 
6023-Iža 
7381-Zlatná na Ostrove
7381-Zlatná na Ostrove

Počty objektov sledovania kvality podzemných vôd v jednotlivých oblastiach zaradených do povodí na území SR pre rok 2006 sú v tabuľke č. 1.

Oblasť Žitného ostrova patrí medzi najväčšiu zásobáreň podzemných vôd v strednej Európe. Z tohto dôvodu sa kvalite podzemných vôd Žitného ostrova venuje zvýšená pozornosť a tvorí samostatnú časť pozorovacej siete podzemných vôd na Slovensku. Pozorovacia sieť v roku 2006 bola prezentovaná 34 jedno až šesť úrovňovými vrtmi základnej siete SHMÚ (z toho sú pozorované maximálne tri úrovne) lokalizovanými na celom území Žitného ostrova. Sledované objekty sú vyznačené na mape č.2 „Mapa pozorovacích objektov kvality podzemných vôd na území Žitného ostrova v roku 2005 - 2006".
Počty objektov sledovania kvality podzemných vôd v jednotlivých oblastiach Žitného ostrova v rokoch 2005 a 2006 sú v tabuľke č. 2.

MERANÉ VELIČINY

Reprezentatívny odber vzorky podzemnej vody je dôležitou súčasťou monitorovania a dosiahnutia správnych výsledkov. Pri odbere vzoriek podzemných vôd v rámci programu "Sledovanie kvality podzemných vôd Slovenska" sa postupuje podľa metodiky "Odbery vzoriek podzemných vôd a merania in situ" (Perútka, 1995). Táto metodika zahŕňa požiadavky na správny odber vzorky, ktoré sú definované platnými technickými normami Slovenskej republiky a Európskej únie.
Samotný odber vzoriek v rámci monitorovania kvality podzemných vôd Slovenska vykonávajú vzorkovacie skupiny SHMÚ (Košice, Banská Bystrica, Žilina a Bratislava) podľa pokynov laboratória, ktoré vzorky pozemných vôd analyzuje.
Výber skupín a rozsah ukazovateľov kvality podzemnej vody, ktorý sa vo vzorkách vôd analyzoval v roku 2006, bol daný naplnením cieľov monitorovacieho programu kvality podzemných vôd Slovenskej republiky. Ukazovatele kvality vody boli rozdelené do základného a doplnkového súboru (tabuľka č. 3).

kalibrácia prístrojovej techniky
kalibrácia prístrojovej techniky
filtrácia a titrácia vzoriek
filtrácia a titrácia vzoriek
 merania parametrov in situ
merania parametrov in situ

Základný súbor ukazovateľov bol stanovovaný vo všetkých odberových miestach (mimo územia Žitného ostrova). Rozsah doplnkového súboru bol stanovovaný iba vo vybraných objektoch, a to v závislosti od druhu znečistenia ovplyvňujúceho danú lokalitu.

METÓDY MONITOROVANIA

Chemické analýzy vzoriek podzemných vôd vykonával Štátny Geologický Ústav Dionýza Štúra v Spišskej Novej Vsi. Prehľad použitých analytických metód je uvedený v tabuľke č. 4.
Údaje o jednotlivých pozorovacích objektoch, výsledky merania in situ a laboratórne analýzy sa ukladajú po verifikácií pracovníkmi SHMÚ do integrovaného informačného systému HIS v databázovom prostredí INGRES II. Údaje o kvalite podzemných vôd sú následne spracovávané a vyhodnotené v ročnej správe „Kvalita podzemných vôd na Slovensku", v dvojročnej správe „ Kvalita podzemných vôd na území Žitného ostrova", v expertných a výskumných správach, vo vodohospodárskej bilancii a v iných výstupoch, ktoré vyplývajú z požiadaviek MŽP SR, zákazníkov a sú pravidelne poskytované orgánom štátnej správy.