Štátna monitorovacia sieť 2011

Monitorovacia sieť, merané veličiny a metódy monitorovania

MONITOROVACIA SIEŤ

sonda a vzorkovacie auto v repke olejnejSHMÚ systematicky sleduje kvalitu podzemných vôd v rámci národného monitorovacieho programu od roku 1982. Do roku 2006 boli objekty monitorovania kvality podzemných vôd rozdelené do 26 vodohospodársky významných oblastí  (aluviálne náplavy riek, mezozoické a neovulkanické komplexy). Monitorovacie programy v roku 2006 prešli zmenami, ktoré vyplynuli z požiadaviek príslušnej legislatívy EÚ, najmä smernice 2000/60/EC tzv. Rámcovej smernice o vodách (RSV). Na Slovensku bolo vyčlenených 16 kvartérnych útvarov podzemných vôd a 59 predkvartérnych útvarov podzemných vôd. Na základe tohto členenia sa od roku 2007 vykonáva monitorovanie kvality podzemných vôd v útvaroch podzemných vôd a upustilo od delenia územia na vodohospodársky významné oblasti. Monitorovanie kvality podzemnej vody je rozdelené na základné monitorovanie a prevádzkové monitorovanie. 

V rámci základného monitorovania by mali byť pokryté všetky útvary podzemných vôd aspoň jedným odberovým miestom. Z celkového počtu 75 útvarov podzemných vôd neboli v roku 2011 pokryté 2 predkvartérne útvary: SK2005200P Medzizrnové podzemné vody Abovskej pahorkatiny oblasti povodia Hornád, v ktorom je potrebné dobudovanie objektov monitorovacej siete a SK200350FK Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Tatier oblasti povodia Váh, kde sa ani v budúcnosti nepredpokladá pokrytie z dôvodu hydrogeologických pomerov daného útvaru. Kvalita podzemných vôd sa v roku 2011 monitorovala v 160 objektoch základného monitorovania. Jedná sa o objekty štátnej hydrologickej siete SHMÚ alebo pramene, ktoré nie sú ovplyvnené bodovými zdrojmi znečistenia. Vzorky podzemných vôd v týchto objektoch boli odobraté v závislosti od typu horninového prostredia a prístupnosti objektov v čase odberu a to 1-krát v 65 predkvartérnych objektoch a 1 kvartérnom objekte, 2-krát v 43 kvartérnych objektoch a 4-krát v 51 predkvartérnych krasových objektoch.

Prevádzkové monitorovanie bolo vykonávané vo všetkých útvaroch podzemných vôd, ktoré boli vyhodnotené ako rizikové z hľadiska nedosiahnutia dobrého chemického stavu. V roku 2011 sa v rámci prevádzkového monitorovania na území Slovenska sledovalo 184 objektov (mimo územia Žitného ostrova), u ktorých je predpoklad zachytenia prípadného prieniku znečistenia do podzemných vôd od potenciálneho zdroja znečistenia alebo ich skupiny. Frekvencia odberu vzoriek bola 1 až 4-krát v závislosti od horninového prostredia a prístupnosti objektov v čase odberu (1-krát v 18 kvartérnych a 23 predkvartérnych objektoch, 2-krát v 129 kvartérnych objektoch a 4-krát v 14 predkvartérnych krasových objektoch). Vzorky boli odoberané v jarnom a jesennom období, kedy by mali byť zachytené extrémne stavy podzemných vôd. Oblasť Žitného ostrova, ktorá predstavuje zásobáreň pitnej vody pre naše územie, zohráva dôležitú úlohu v rámci celého procesu monitorovania kvality podzemných vôd na Slovensku a tvorí samostatnú časť pozorovacej siete SHMÚ. Z tohto dôvodu bolo na území Žitného ostrova do prevádzkového monitorovania zaradených aj 34 viacúrovňových piezometrických vrtov (84 úrovní) sledovaných 2 až 4-krát ročne.

Na základe kráteného rozpočtu a opakovaného výkonu verejného obstarávania na zabezpečenie odberov vzoriek podzemných vôd a meraní parametrov in situ sa v roku 2011 v rámci prevádzkového monitorovania nesledovalo znečistenie spôsobené dusíkatými látkami v zraniteľných oblastiach Slovenska v žiadnom objekte. Takisto nebolo vôbec vykonané vzorkovanie v časti západného Slovenska. Na území Žitného ostrova bol v objektoch monitorovaných subdodávkou vykonaný len 1 vzorkovací cyklus namiesto plánovaných 4 cyklov.

Monitorovacia sieť kvality podzemných vôd v roku 2011

Sledované objekty pozorovacej siete  kvality podzemných vôd na Slovensku v roku 2011 sú vyznačené na nasledujúcich mapách kvartérnych a predkvartérnych útvarov PzV:

Mapa pozorovacích objektov v kvartérnych útvaroch PzV

Mapa pozorovacích objektov v predkvartérnych útvaroch PzV
 

Mliecany
  603390 - Mliečany    
30199 - Svarín
30199 - Svarín
284990 - Mikušovce
284990 - Mikušovce

Zoznamy objektov sledovania kvality podzemných vôd spolu s rozsahom ukazovateľov a frekvenciou odberov v jednotlivých útvaroch PzV pre rok 2011 sú v nasledujúcich tabuľkách:

tabuľka č. 1a - objekty sledovania kvality podzemných vôd na Slovensku
tabuľka č. 1b - objekty sledovania kvality podzemných vôd na území Žitného ostrova

tabuľka č. 1c - objekty so sledovaním dusíkatých látok v zraniteľných oblastiach Slovenska

MERANÉ VELIČINY

Reprezentatívny odber vzorky podzemnej vody je dôležitou súčasťou monitorovania a dosiahnutia správnych výsledkov. Odber vzoriek podzemných vôd spolu so základnými terénnymi meraniami sa vykonáva podľa pracovných postupov na odbery vzoriek podzemných vôd a merania parametrov in situ, ktoré boli vypracované pre Skúšobné laboratórium Kvalita vody (SL KV) a spĺňajú požiadavky definované platnými technickými normami Slovenskej republiky a Európskej únie.
Samotný odber vzoriek v rámci monitorovania kvality podzemných vôd Slovenska vykonávajú vzorkovacie skupiny SHMÚ (SL KV Bratislava, Banská Bystrica, Košice a Žilina) a v oblasti Bratislavy a západného Slovenska akreditované Skúšobné laboratórium Perútka s.r.o., podľa pokynov geoanalytických laboratórií, ktoré vzorky podzemných vôd analyzujú.
Výber parametrov na hodnotenie kvality podzemných vôd bol prispôsobený požiadavkám RSV a Nariadeniu vlády SR č. 496/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu., v ktorom je zapracovaná Smernica Rady 98/83/ES.
V roku 2011 bolo sledovaných 183 ukazovateľov (terénne ukazovatele, základné fyzikálno-chemické ukazovatele, stopové prvky, relevantné látky, pesticídy a ďalšie špecifické organické látky), ktoré boli rozdelené do základného a doplnkového súboru. Podrobný zoznam je uvedený v tabuľke 2.

prečerpávanie vrtu  
prečerpávanie vrtu
terénne merania
terénne merania
odber vzorky z prameňa
odber vzorky z prameňa

Základný súbor ukazovateľov a stopové prvky boli stanovované vo všetkých odberových miestach. Rozsah doplnkového súboru bol stanovovaný iba vo vybraných objektoch, a to v závislosti od druhu znečistenia ovplyvňujúceho danú lokalitu.

METÓDY MONITOROVANIA

Chemické analýzy vzoriek podzemných vôd vykonávajú akreditované geoanalytické laboratóriá Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Spišskej Novej Vsi. Prehľad použitých analytických metód s detekčnými limitmi v roku 2011 je uvedený v tabuľke 3.

Údaje o jednotlivých pozorovacích objektoch, výsledky merania in situ a laboratórne analýzy sa ukladajú po verifikácii pracovníkmi SHMÚ do integrovaného informačného systému Súhrnná evidencia o vodách, zahrňujúci evidenciu kvality a kvantity povrchovej a podzemnej vody a monitoring nakladania s vodami, ktorý je založený na platforme ORACLE. Databáza obsahuje základné údaje o objekte (napr. typ objektu, súradnice, hĺbku vrtu, ...), údaje stanovované priamo v teréne in situ (teplota vody, pH, vodivosť, ...) a údaje o koncentráciách ukazovateľov stanovovaných v laboratóriách. Frekvencia ukladania údajov je 1-krát ročne.

Údaje o kvalite podzemných vôd sú následne spracovávané a vyhodnotené v ročných správach „Kvalita podzemných vôd na Slovensku" a „Vodohospodárska bilancia kvality podzemnej vody SR", v dvojročnej správe „Kvalita podzemných vôd na území Žitného ostrova", v expertných a výskumných správach a v iných výstupoch, ktoré vyplývajú z požiadaviek MŽP SR, zákazníkov a sú pravidelne poskytované orgánom štátnej správy.